iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 5 ตั้งแต่บ้านเหล่า ซอย 2 ถึง ตลาดบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42349740 Fri, 17 Aug 2018 13:24:02 +0700 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา หมู่ที่ 8 ตั้งแต่ตลาดหนองเตาไปทางทิศใต้ แยกลงลำเหมืองสาธารณะ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42349743 Fri, 17 Aug 2018 11:24:55 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350335 Fri, 17 Aug 2018 10:23:37 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350334 Fri, 17 Aug 2018 10:22:38 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350333 Fri, 17 Aug 2018 10:21:26 +0700 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350332 Fri, 17 Aug 2018 09:35:29 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350331 Fri, 17 Aug 2018 09:25:49 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุ) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350328 Thu, 16 Aug 2018 16:28:28 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายเตือน หยุดตรวจ ชนิดไฟฟ้า (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350327 Thu, 16 Aug 2018 16:26:35 +0700 โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 54 ที่นั่ง มีเบาะปรับเอนนอนได้ มีเครื่องเสียง โทรทัศน์ และคาราโอเกะ (พร้อมน้ำมั้นเชื้อเพลิง) ในโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนของเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปีงบประมาณ http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350309 Thu, 16 Aug 2018 13:46:58 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350308 Thu, 16 Aug 2018 13:31:51 +0700 โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองล้อมแรด ทำเก๋แนะสอนวิธีแปรรูปส้มเกลี้ยง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350292 Wed, 15 Aug 2018 15:27:44 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350267 Tue, 14 Aug 2018 15:29:02 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350265 Tue, 14 Aug 2018 15:23:26 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350261 Tue, 14 Aug 2018 13:49:43 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350260 Tue, 14 Aug 2018 13:48:36 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350259 Tue, 14 Aug 2018 13:46:49 +0700 ทม.ล้อมแรดจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯวันแม่แห่งชาติ http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350225 Sun, 12 Aug 2018 07:14:18 +0700 ทม.ล้อมแรด มอบรางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่นแห่งปี 2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350224 Sun, 12 Aug 2018 07:04:44 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8539 ลำปาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350173 Fri, 10 Aug 2018 14:15:03 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350110 Thu, 09 Aug 2018 13:33:05 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350090 Thu, 09 Aug 2018 12:00:16 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350088 Thu, 09 Aug 2018 11:22:45 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350063 Wed, 08 Aug 2018 14:57:56 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350062 Wed, 08 Aug 2018 14:53:30 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียน ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350061 Wed, 08 Aug 2018 14:47:45 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งโพเดี่ยม กรวยดอกไม้ถวายพระสงฆ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350059 Wed, 08 Aug 2018 14:42:14 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับหล่อเทียน ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350057 Wed, 08 Aug 2018 14:35:20 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และเสาธง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350051 Wed, 08 Aug 2018 14:30:01 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42350047 Wed, 08 Aug 2018 14:18:24 +0700