iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตรเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของพระนางเจ้าศิริกิติ์ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ) ณ สระน้ำอเนกประสงค์บ้านเวียง - อุมลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348891 Fri, 15 Jun 2018 15:38:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะหลุมปลูกต้นไม้ สำหรับปลูกต้นไม้โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของพระนางเจ้าศิริกิต์ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ณ สระน้ำอเนกประสงค์บ้านเวียง - อุมลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348890 Fri, 15 Jun 2018 15:33:32 +0700 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 14 ซอย 12 ลงลำเหมืองแม่ฮ่อง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348813 Fri, 15 Jun 2018 14:47:33 +0700 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348594 Fri, 15 Jun 2018 10:07:47 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ สป ๖๓๐ - ๕๘ - ๐๐๐๔ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348828 Thu, 14 Jun 2018 10:58:09 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กต ๖๗๘๖ ลำปาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348827 Thu, 14 Jun 2018 10:53:49 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงาน (ห้องจัดเก็บรายได้ , ห้องทะเบียนทรัพย์สิน , ระเบียงหน้าห้องน้ำสำนักงาน ชั้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348819 Wed, 13 Jun 2018 11:45:36 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟห้องจัดเก็บรายได้ และห้องแผนที่ภาษีฯ และบริเวณหน้าห้องน้ำ พร้อมย้ายและติดตั้งแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348818 Wed, 13 Jun 2018 11:38:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมายเลขครุภัณฑ์ สป ๔๒๐-๕๖-๐๐๕๗ , ๔๒๐-๕๖-๐๐๕๘ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348816 Wed, 13 Jun 2018 10:57:23 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348815 Wed, 13 Jun 2018 10:51:37 +0700 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348814 Wed, 13 Jun 2018 10:40:51 +0700 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348748 Fri, 08 Jun 2018 10:10:27 +0700 โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348743 Thu, 07 Jun 2018 16:39:33 +0700 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348731 Thu, 07 Jun 2018 13:50:23 +0700 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348730 Wed, 06 Jun 2018 15:34:01 +0700 โครงการก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ตั้งแต่ร้านสุบินอาหารสัตว์ ถึงโค้งตัวเอสสันป่างิ้ว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348657 Tue, 05 Jun 2018 11:31:31 +0700 โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ลำเหมืองนาครัว ต่อจากลำเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (เดิม) ไปทางทิศใต้ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348551 Tue, 05 Jun 2018 11:20:43 +0700 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บ้านท่านาง ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348552 Tue, 05 Jun 2018 11:09:49 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348699 Mon, 04 Jun 2018 15:38:43 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348698 Mon, 04 Jun 2018 15:34:06 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348697 Mon, 04 Jun 2018 15:29:25 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๖ ลำปาง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348570 Mon, 28 May 2018 16:38:36 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๙, ๘๐-๙๓๐๐ ลำปาง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348568 Mon, 28 May 2018 16:34:54 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348567 Mon, 28 May 2018 16:28:17 +0700 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348513 Fri, 25 May 2018 10:50:54 +0700 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348446 Tue, 22 May 2018 11:17:33 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348356 Fri, 18 May 2018 14:22:05 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348355 Fri, 18 May 2018 14:12:18 +0700 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 ซอย 8 (ท้ายซอย) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42346174 Fri, 18 May 2018 09:40:38 +0700 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42348290 Thu, 17 May 2018 09:21:50 +0700