iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมถือและโคมแขวนตกแต่งเสาไฟฟ้า ริมแม่น้ำวัง โป๊ะลอยกระทง เวทีและริมถนนสองข้างทางบนถนนเถินบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352921 Fri, 07 Dec 2018 16:26:17 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบนเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352920 Fri, 07 Dec 2018 16:19:34 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อประดับตกแต่งตามสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352916 Fri, 07 Dec 2018 16:12:57 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระทงยักษ์พร้อมประดับตกแต่ง (Land mark) ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352915 Fri, 07 Dec 2018 16:02:49 +0700 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ตำบลล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352895 Fri, 07 Dec 2018 14:39:27 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352908 Fri, 07 Dec 2018 14:35:39 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352905 Fri, 07 Dec 2018 14:22:39 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352883 Thu, 06 Dec 2018 16:28:03 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถกระทงใหญ่ของเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งขบวนของเทศบาลเมืองล้อมแรด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352882 Thu, 06 Dec 2018 16:23:37 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ สป 479-59-0005(1)-(5) , 479-58-0003(1)-(6) (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352880 Thu, 06 Dec 2018 14:56:43 +0700 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352245 Thu, 06 Dec 2018 09:43:32 +0700 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมครุภัณฑ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42351820 Thu, 06 Dec 2018 09:39:23 +0700 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352848 Tue, 04 Dec 2018 15:51:27 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352837 Tue, 04 Dec 2018 09:40:13 +0700 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352732 Thu, 29 Nov 2018 15:03:26 +0700 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352229 Wed, 28 Nov 2018 14:12:52 +0700 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 27-013 สายแยกทางหลวงหมายเลข 106-บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42351910 Wed, 28 Nov 2018 14:08:28 +0700 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=14&newsid=439482 Tue, 27 Nov 2018 10:01:56 +0700 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352683 Tue, 27 Nov 2018 09:55:49 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 5 และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352592 Fri, 23 Nov 2018 11:11:32 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352591 Fri, 23 Nov 2018 11:09:39 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องดนตรีพื้นเมือง สำหรับนำมาฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชน ตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352590 Thu, 22 Nov 2018 11:05:34 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352601 Wed, 21 Nov 2018 14:17:59 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352600 Wed, 21 Nov 2018 14:14:54 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352599 Wed, 21 Nov 2018 14:11:16 +0700 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) http://www.lomrad.com/index.php?mo=14&newsid=439333 Fri, 16 Nov 2018 10:24:22 +0700 ผังขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ http://www.lomrad.com/index.php?mo=14&newsid=439318 Thu, 15 Nov 2018 10:54:19 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352450 Wed, 14 Nov 2018 16:26:55 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352320 Fri, 09 Nov 2018 14:45:45 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0066 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.lomrad.com/index.php?mo=3&art=42352304 Thu, 08 Nov 2018 15:48:57 +0700