สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,376
Page Views 2,078,973
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

         

          สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4)ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
                และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งเจ็ดฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่


---> กรุณาคลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม <---  


---> ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

---> ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลล้อมแรด

---> กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลล้อมแรด

---> คณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนสุขภาพตำบลล้อมแรด 

--- > คณะอนุกรรมการฝ่าดำเนินการกองทุนสุขภาพตำบลล้อมแรด

---> คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี กองทุนสุขภาพตำบลล้อมแรด

--->โครงการของกองทุนสุขภาพตำบลที่อนุมัติดำเนินการปี 2555

---> โครงการของกองทุนสุขภาพตำบลที่อนุมัติดำเนินการปี 2556

---> มาตรฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในการขออนุมัติใช้งบประมาณ ประจำปี 2556

---> พิธีมอบเงินสนับสนุน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน กองทุนสุขภาพตำบลลอ้มแรด  ประจำปี 2557 

---> โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนฯ1/2558

---> ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ 12 มกราคม 2559 

---> สรุปโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด รอบที่ 1 (2/2/59)

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view