สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,438
Page Views 2,079,035
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

          ในกระบวนการพัฒนาให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพโดยมีภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่สนับสนุน เชื่อมโยง และประสานงานกับหน่วยงานราชการ ให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้อง เกิดการบูรณาการ จนเกิดชุมชนพึ่งตนเอง หรือ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ซึ่งการที่ชุมชนจะมีการพัฒนาสู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพได้นั้น ต้องมีการรวมตัว เกาะเกี่ยว การจัดตั้งกลุ่ม องค์กร ชมรม สมาคม ให้เป็นภาคี เครือข่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมให้กลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภารกิจและประโยชน์ชุมชนด้านสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็น ต้นทุนทางสังคม ประสานภาคีเครือข่าย สู่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงานสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรประชาชน เอกชน ผสานกับการบริหารจัดการที่ดีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดเป็น หมู่บ้านจัดการสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่ “ตำบลจัดการสุขภาพ” ซึ่งถือได้ว่าชุมชนที่ทำให้เกิด ตำบลจัดการสุขภาพได้นั้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จำเป็นต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคน  ให้รู้จักตัวเอง  รู้ปัญหาของตนเอง  ของชุมชน  รู้ทรัพยากรที่มีอยู่  และมีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอันดับแรก  เชื่อว่าตนจะพึ่งตัวเองได้  โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ของคนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน  ชุมชนเข้มแข็งมิได้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา  แต่เริ่มจากการค้นพบศักยภาพของตนเอง  ค้นพบภูมิปัญญาของตนเอง  ค้นพบแนวทางที่จะพัฒนาตนเองจากทุนเดิมที่มีอยู่  จึงเป็นผลของกระบวนการพัฒนา  ที่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน  ที่รู้จักวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง  รู้จักเก็บข้อมูลชุมชนด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญา  ก่อให้เกิดปัญญา  ซึ่งเมื่อเกิดแล้วจะเป็นดังแสงสว่าง  นำไปสู่การพัฒนาตนเอง  ซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาที่สะสมอยู่ในทุกครัวเรือน  ทุกชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การทำแผน  วางแผนแม่บท  และดำเนินการตามแผนนั้นด้วยตนเอง           

                 เทศบาลตำบลล้อมแรดได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเกาะคา ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับให้เทศบาลตำบลล้อมแรดเป็นเครือข่ายในการทำหน้าที่เป็น “กลไกการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่” มี่ใช้แหล่งเรียนรู้ของระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลล้อมแรด เป็นแหล่งเรียนรู้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเข้าร่วมทำงานเป็นครือข่าย โดยการเพิ่มขีดความสามารถให้เทศบาลตำบลล้อมแรดมีความสามารถในงานพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบโดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ส่งผลประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน อันส่งเสริมต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ให้เกิดทิศทางของการขับเคลื่อนทั้งในด้านคุณธรรม และแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับบทบาทของการบูรณาการท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน อันได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การลงทุน การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ


1. เป้าหมายมุ่งเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนและประชาสังคมระดับต่างๆ ให้มีความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจรวมทั้งมี
ระบบการบริหารจัดการของชุมชนที่ดีให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศพร้อมกับให้มีการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีสิ้นแผนก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและช่วยลดความยากจนในชนบทและเมือง

2. แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งจากฐานรากทั้งในชนบทและเมืองผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ตามศักยภาพความพร้อมมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มรายได้ ตลอดจนลดปัญหาความยากจนในชนบทและเมืองช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตที่ดีมีความสุขโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

          2.1พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา แก้ไขปัญหาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม

          2.2พัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามศักยภาพความพร้อมอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยมและความต้องการของคนในสังคมหากมองในภาพรวมของกระบวนการขั้นตอนที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน การนำนโยบายแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบพร้อมกับการสร้างระบบการทำงานที่เป็นเครือข่ายสามารถระดมพลังร่วมจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเรียนรู้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบอย่างแท้จริงโดยมีขั้นตอนการดำเนินการใน 3 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้


1. ขั้นตอนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

    1.1 ขั้นเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกัน

    1.2 เน้นการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมและขณะดำเนินการพัฒนา ให้เกิดการร่วมคิด ตัดสินใจรับผิดชอบและร่วมดำเนิน การพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ในลักษณะพหุภาคี

    1.3 ขั้นที่สาม สนับสนุนให้มีการร่วมกันติดตามประเมินผล


2. บทบาทภาคีการพัฒนาหากมองถึงบทบาทภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ คงต้องมองให้ครบทุกภาคีหลักโดยแต่ละภาคีจะมีบทบาทที่ต่างกันออกไปตามศักยภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมากลุ่มที่เป็นรากฐานสำคัญและเป็นหัวใจของความสำเร็จในการทำเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือกลุ่มชุมชนและประชาสังคม ที่ก่อตัวขึ้นมา มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นต้องการร่วมกัน คิดเองทำเองกันมากขึ้นหากมองถึงบทบาทของภาคการเมืองก็ควรต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย เป็นธรรมยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนภาคราชการจำเป็นต้องปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนให้คำปรึกษาชี้แนะเทคนิควิชาการปรับแนวคิดการทำงานเป็นแนวราบ/ทีมงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนต้องปรับระบบการทำงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงวางแผนและบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจและรัฐธรรมนูญปัจจุบันในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนแนะนำให้ชุมชนเรียนรู้ คิดเอง ทำเองเป็นและเชื่อมประสานการทำงานระหว่างชุมชนกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งช่วยสนับสนุนทรัพยากร ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนจุดประกายความคิดสร้างความรู้ความเข้าใจทางเทคนิควิชาการและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเมื่อมีข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนก็สามารถร่วมคิดร่วมทำช่วยสนับสนุนทรัพยากรรวมทั้งสื่อมวลชนก็จะเป็นสื่อกลางสะท้อนข้อเท็จจริงในสังคมชุมชนอย่างมีคุณภาพสร้างสรรค์ สะท้อนความต้องการ ปัญหา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ข้อมูล ข่าวสารและช่วยรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะได้เป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่เกิดการขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอย่างกว้างขวางจึงได้นำผลการศึกษาจัดทำโครงการแปลงแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ซึ่งเป็นบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในระดับท้องถิ่นชุมชนมาประกอบการพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินการที่ควรสนับสนุนเพื่อการขยายผล ดังนี้


1. การสร้างกระแสท้องถิ่นเรื่องเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ทั่วประเทศโดยเน้นกระแสความสนใจในคุณภาพชีวิต สุขภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน

2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีการเรียนรู้สร้างข่ายการเรียนรู้ โดยพยายามทำจากจุดเล็ก ๆ ให้สำเร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายผล

3. การพัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

4. การสร้างกลไกสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่โดยสนับสนุนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน พร้อมทั้งสร้างความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆรวมทั้งจัดตั้งเป็นเครือข่ายการทำงานเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ โดยอาจใช้เวปไซด์เป็นสื่อ
  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view