สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,000
Page Views 2,082,034
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดทำบัตรคนพิการก่อนขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

ทตล้อมแรดทำบัตรคนพิการก่อนขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

 ทต.ล้อมแรดขอเชิญคนพิการ(รายใหม่)ทำบัตร เตรียมขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

           งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลล้อมแรด ขอเชิญคนพิการรายใหม่ในเขตเทศบาล ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนคนพิการ สามารถแจ้งความประสงค์ขอจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อรอรับการขึ้นทะเบียนคนพิการ (รายใหม่) ซึ่งจะมีขึ้นภายในเดือน พฤศจิกายน นี้

          นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐตามสิทธิอันพึงจะได้รับตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ อปท. ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552 โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่แสดงความจำนงค์ โดยการยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์โดยสามารถแสดงความจำนงค์ ได้ที่หน่วยงาน อปท. หรือ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สังกัดใกล้บ้าน

        ขณะนี้เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ประสานผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีความพิการทางร่างกาย หรือจิตใจ ตามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยคนพิการ (รายใหม่) ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากที่ใดมาก่อน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการได้ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ จะต้องมีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ กรณีที่เป็นผู้ต้องขัง หรือถูกจำคุกในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อำนวยการตามสถานที่ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้คนพิการรายใหม่จะต้องแจ้งขอทำบัตรประจำตัวคนพิการก่อนเป็นลำดับแรก

          การจดขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ผู้ขอจะต้องมีหนังสือรับรองความพิการ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ โดยแพทย์เป็นผู้รับรองความพิการให้ บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นเด็กให้ใช้ใบสูจิบัตร ทะเบียนบ้านฉบับตัวจริง พร้อมทั้งฉบับถ่ายสำเนา อย่างละ 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมคำขอมีบัตร ในกรณีผู้อื่นยื่นแทนให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย โดยให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าว แจ้งความประสงค์ขอความประสงค์ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พมจ.ลำปาง) หรือ แจ้งที่ งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลล้อมแรด (อาคารไม้) ชั้น 1 หน้าตู้ ATM โดยหลักฐานของคนพิการที่แสดงความประสงค์กับเทศบาล เจ้าหน้าที่จะรวบรวมส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พมจ.ลำปาง) เพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ 

          สำหรับการขึ้นทะเบียนคนพิการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ (รายใหม่) ของเทศบาลตำบลล้อมแรด นั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อคนพิการ ได้มีบัตรประจำตัวคนพิการเรียบร้อยแล้ว โดยให้นำหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) อย่างละชุดมาด้วย กรณีผู้อื่นยื่นแทนให้ ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละชุด พร้อมหนังสือมอบอำนาจมาด้วย ไปติดต่อได้ที่ งานสงคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลล้อมแรด ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ข้างหน้านี้ ภายหลังรับการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคมของปีถัดไป โดยไม่มีการจ่ายเงินดังกล่าวย้อนหลัง 

          กรณีที่คนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุแล้ว ก็ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอลักษณะเดียวกันกับการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (รายใหม่) ทุกขั้นตอน ในส่วนของคนพิการที่มีความพิการทางร่างกายในเชิงประจักษ์ด้วยสายตา เช่น แขน-ขาขาด ตาบอด ฯลฯ อนุโลมให้ถ่ายภาพลักษณะความพิการประกอบคำขอ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองความพิการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลล้อมแรด โทรศัพท์ (054) 291520 ต่อ 23 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือในวันและเวลาราชการ

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view