สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,577
Page Views 2,099,012
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูคนพิการ

ทตล้อมแรดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูคนพิการ

เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูคนพิการ

        เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูคนพิการ และร่วมใจจัดตั้งชมรมคนพิการตำบลล้อมแรด หวังสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการให้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยมีคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการแต่ละหมู่บ้าน ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ได้กล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ และเชิดชูคนพิการ ที่ห้องประชุมเทศบาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมาว่า เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้เห็นความสำคัญของคนพิการที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และเข้าถึงการบริการตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพของคนพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี แม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบดูแลคนพิการแล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากคนพิการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิของคนพิการที่จะได้รับตามกฎหมาย อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุของความไม่เข้าใจในการให้บริการของรัฐ ที่คิดว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการมารับบริการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งแท้จริงแล้ว พระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ โดยเฉพาะการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไว้อย่างชัดเจน จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และได้มอบหมายให้งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่คนพิการในเขตเทศบาล เพื่อให้พัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อให้คนพิการได้รับทราบถึงสิทธิที่พึงจะได้รับตามที่กฎหมายกำหนด  เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

          นอกจากสิทธิตามกฎหมายที่คนพิการจะได้รับแล้ว ในการประสานความร่วมมือช่วยเหลือ และสงเคราะห์คนพิการนั้น หากเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นที่สามารถช่วยได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่หากในบางเรื่องที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากขัดต่อระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ หน่วยงาน อปท.จะเป็นฝ่ายประสานขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่มีศักยภาพกว่า เช่น สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการประสานงานให้กับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นต่อไป

          โดยในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูคนพิการที่จัดขึ้น ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงาน พมจ.ลำปาง มาให้ความรู้ และสร้างโอกาสให้กับคนพิการได้เข้าใจในสิทธิที่พึงได้รับ นอกจากนี้ทางโครงการได้มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรยกย่องคนพิการต้นแบบประจำหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการยกย่องให้เป็นผู้ที่ทำคุณความดีมีส่วนช่วยเหลือสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่สร้างภาระให้แก่ครอบครัว และผู้อื่น ผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย นายกิตติพันธ์ ศานติยศ อายุ 33 ปี นางลำจวน ผิวนวล อายุ 44 ปี นายอิ๊ด บุญธิ อายุ 54 ปี นายวิโรจน์ วงศ์คำ อายุ 52 ปี นายวสันต์ ฟั่นสาย อายุ 46 ปี นางสมศรี เชื้อจิ๋ว อายุ 66 ปี นายกฤษณะ ศิริมงคล อายุ 34 ปี น.ส.กิ่งหอม กาเขียว อายุ 63 ปี นางโสม รัตนะ อายุ 61 ปี และนายสายัณห์ ต๊ะโนสิงห์ อายุ 42 ปี

          และจัดตั้งชมรมคนพิการระดับตำบล เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร มีทั้งคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมด้วย โดยใช้วิธีการคัดเลือกกันเอง ผลปรากฏว่า นายวิโรจน์ วงศ์คำ ตัวแทนคนพิการหมู่ 5 บ้านเหล่า ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมคนพิการตำบลล้อมแรด โดยมีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด    10 คน ประกอบด้วย นายกิตติพันธ์ ศานติยศ หมู่ 2 บ้านเวียง ,นางจันทร์เพ็ญ อาญาเมือง หมู่ 3 บ้านท่านาง ,นายแดง สุริยะมณี หมู่ 4 ล้อมแรด ,นายไกรสิทธิ์ รัตนะ หมู่ 6 บ้านหนองบัว ,นายสายัณห์ ต๊ะโนสิงห์ หมู่ 8 บ้านหนองเตา ,นางสุภาภรณ์ เชิงเงี้ยว ประธาน อสม.หมู่ 10 บ้านสบคือ ,นายณรงค์ เครือคำ หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว ,นางสมศรี เชื้อจิ๋ว หมู่ 13 บ้านดอนทราย , น.ส.กรรณิกา การะเกตุ หมู่ 14 บ้านแพะหลวง และ นายน้อย ครองสุวรรณ์ ผช.ผญ.หมู่ 7 บ้านดอนไชย

          ทั้งนี้ชมรมคนพิการตำบล จะมีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับคนพิการทั้งตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือกัน เกิดการประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ และกลุ่มคนพิการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการเข้าถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการลดภาระต่อการดูแลช่วยเหลือของครอบครัว และสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานของคนพิการได้พัฒนาตนเอง และใช้ความสามารถขอตัวเองสร้างสรรค์สังคม อย่างน้อยจะได้ลดภาระการดูแลช่วยเหลือคนในครอบครัว และสังคมในระยะยาวอีกด้วย          

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view