สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,049
Page Views 2,082,083
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบล

ทต.ล้อมแรดเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบล

ทต.ล้อมแรด เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลล้อมแรด

          เมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลล้อมแรด เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลล้อมแรด ขึ้นภายในบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ออมบุญวันละบาท) บ้านดอนไชย หมู่ 7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการสนทนาพบปะ แลกเปลี่ยนควานรู้ และประสบการณ์ รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรัฐ ได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคม และแบ่งเบาภาระของครอบครัวช่วงเวลากลางวัน ซึ่งอาจจะถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ได้

           นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น คนทำงานในวัยกลางคนเริ่มลดลง เช่นเดียวกับเด็กแรกเกิดที่มีจำนวนลดลง ตามกระแส และแนวคิดหรือค่านิยมในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีการส่งเสริมครอบครัวให้มีบุตรน้อยลง แตกต่างจากอดีต ที่รัฐส่งเสริมให้มีบุตร จำนวนมาก เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรภายในประเทศ บางครอบครัวมีบุตรมากถึง 10 คน หรือ 7 คนเป็นอย่างต่ำ ทำให้ประเทศไทยในอีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า หรือราวปี พ.ศ.2568 จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ มีผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลายๆ ประเทศ เริ่มมีมาตรการทางสังคมในการบริหารจัดการดูแลกลุ่มประชากรวัยผู้สูงอายุ อย่างเช่น ญี่ปุ่น จัดตั้งหมู่บ้านผู้สูงอายุ รวมถึงมาตรการหักเงินเดือนของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อใช้จ่ายในวัยแก่ชรา สำหรับประเทศไทยปัญหาเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรผู้สูงอายุในประเทศมีรายได้ไม่พอใช้ ขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นหลักที่ภาครัฐต้องหันมาช่วยกันคิดหาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดรูปธรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนัก แลเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในตัวเองให้มากขึ้น กำลังใจที่เกิดขึ้น จะส่งผลทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะอยู่ร่วมกับครอบครัว และมีบุตรหลานเป็นผู้ให้การดูแล เมื่อใดบุตรหลานออกไปทำงานนอกบ้านในเวลากลางวัน บรรยากาศภายในบ้านที่เงียบสงบจึงทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวมีความรู้สึก ว้าเหว่า ซึมเศร้า มีอาการหลงๆ ลืม เครียด และอาการวิตกจริตเกิดขึ้น

          จากการสำรวจจำนวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลล้อมแรด จากประชากรทั้งหมด 16,000 คนโดยเฉลี่ย พบว่ามี จำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 2,900 คน มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี กว่า 1,500 คน และน้อยที่สุดในช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ลดลงตามช่วงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีอาการผิดปกติทางร่างกาย ที่มีความพิการมาตั้งแต่กำเนิด และทุพลภาพ ที่มีสาเหตุมาจากอาการป่วยด้วยโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด อัมพาต และโรคหัวใจ รวมถึงอุบัติเหตุในการประกอบอาชีพ และอุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 99.99 ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว และไม่เกินร้อยละ 0.1 อยู่เพียงลำพัง โดยมีญาติพี่น้องคอยสนับสนุนช่วยเหลือห่างๆ

          นายจุมพร กล่าวว่า คณะผู้บริหารเทศบาล ได้ปรึกษาหารือ และมีแนวคิดที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม  ผู้สูงอายุ จึงได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระดับตำบลขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน คอยดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้มีสุขภาพอนามัย ที่ดีขึ้น มีขวัญ และกำลังใจในการต่อสู้ และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว คอยให้ปรึกษา แนะนำ และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มโทรให้กับบุตรหลาน  โดยไม่คิดว่าตนเป็นปัญหา หรือสร้างภาระให้กับครอบครัว

          โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลล้อมแรด ได้นำร่องที่บ้านดอนไชย โดยใช้สถานที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านดอนไชย หรือออมบุญวันละบาทดอนไชย เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรม จะเปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มารับบริการ จะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป   ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่ออันตราย หรืออาการทางจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ต้องช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถเดินทางไป-กลับ หรือทางบ้านเทียวรับ-ส่ง ได้ทุกวัน  

      ภายในบริเวณศูนย์จัดให้มีสถานที่พักผ่อนในการทำกิจกรรมร่วมกัน  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนทนาพูดคุย หรือทำกิจกรรมต่างๆ ผ่อนคลายความเหงา โดยมีพนักงานเยี่ยมบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มาจาก อสม.ประจำศูนย์คอยดูแลปรนนิบัติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีเตียงนอน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความบันเทิง และความรู้สึกที่ผ่อนคลาย อาทิ โทรทัศน์ และชุดสารคดีต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ เช่น ชุดธรรมเทศนาของเกจิอาจารย์วัดต่างๆ การจัดโต๊ะนั่งพูดคุยกัน มีเอกสารความรู้วิชาการชุดนิทรรศการต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเครื่องดนตรีพื้นเมืองชนิดต่างๆ ไว้บริการด้วย นอกจากนี้ยังให้มีกิจกรรมรับฟังธรรมะจากพระภิกษุสงฆ์มาบรรยายธรรมเทศนา อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

          "หลายฝ่ายยังคง คาดหวังที่จะให้มีการขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ เพื่อให้มีศูนย์อยู่ในชุมชน ใกล้บ้าน อนาคตอาจจะมีแนวโน้มจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการผู้สูงอายุให้ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากขนาดไหน อาจจะต้องมีการหารือในระดับบริหาร เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการนำร่องว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด" นายจุมพร กล่าว

          ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลล้อมแรดนำร่องครั้งนี้ จะเป็นบันไดก้าวแรกในการพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์ และจะเป็นบทพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ได้ว่า ผู้สูงอายุตำบลล้อมแรด หรือผู้ที่รับบริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐจัดให้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับเพศ และวัย มีทักษะการดำรงชีพ สุขภาพร่างกายแข็งแรง   และมีจิตใจที่เข้มแข็ง เห็นคุณค่าความสำคัญของตนเอง เป็นเสาหลักสำคัญในการให้คำปรึกษาที่ดีของครอบครัว ญาติพี่น้อง และสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view