สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,039
Page Views 2,098,415
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดเล็งจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลล้อมแรด

ทตล้อมแรดเล็งจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลล้อมแรด

ทต.ล้อมแรด เล็งตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลนำร่อง บ้านดอนไชย

หวังสร้างศูนย์ดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ แบ่งเบาภาระของครอบครัว เทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งศูนย์นำร่อง บ้านดอนไชย เป็นกรณีศึกษาก่อนขยายผลสู่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่

          นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า ในปีนี้เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลล้อมแรด เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนผู้สูงอายุ และช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน ที่บุตรหลาน และสมาชิกในครอบครัวได้ไปทำงานนอกบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เช่น การถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ เป็นต้น รวมถึงให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติที่ดีภายในกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุ อย่างมีความสุขในบั้นปลาย

          นายวัชระ กล่าวว่า จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า ตำบลล้อมแรดกำลังจะก้าวย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ตนจึงมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเพิ่มทักษะในการดำรงชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้มีสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดีขึ้น จะเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจที่ดีในการดำรงชีพอยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมอย่างมีความสุข ตามความเหมาะสม

        โดยในปีนี้กำหนดให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลล้อมแรด นำร่องในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านดอนไชย ใช้สถานที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านดอนไชย (ออมบุญวันละบาท) เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรม เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. คุณสมบัติของผู้มารับบริการจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีความสมัครใจ ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย ไม่พิการ หรือทุพพลภาพ หรืออาการทางจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ช่วยเหลือตนเองเองได้ และสามารถเดินทางไป-กลับหรือมีทางบ้านเทียวรับ-ส่ง ได้ทุกวัน

          รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า สำหรับสถานที่ให้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ได้ใช้เป็นสถานที่พักพิง พักผ่อน มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย เป็นสถานที่ให้ความบันเทิงในการผ่อนคลายอิริยาบถ อาทิ โทรทัศน์ และสื่อสารคดีที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เช่น เครื่องดนตรีพื้นเมืองชุดนิทรรศการ หนังสือ นิตยสาร วารสารวิชาการต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุรับฟังธรรมะจากพระ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ส่วนแนวทางการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มในชุมชนต่างๆ คงต้องศึกษาถึงผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ว่ามีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effective) เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด หากเป็นไปตามความคาดหมาย เชื่อว่าจะสามารถขยายโครงการต่อไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงต่อไป

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view