สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,027
Page Views 2,098,403
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดสานฝันโครงการสูบน้ำระบบไฟฟ้าขอสภาเห็นชอบรับหลักการ

ทตล้อมแรดสานฝันโครงการสูบน้ำระบบไฟฟ้าขอสภาเห็นชอบรับหลักการ

 สานฝันชาวท่าเมล์-บ้านเหล่า สภาฯ ล้อมแรด มีมติท่วมท้น รับหลักการ

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำระบบไฟฟ้า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภาคเกษตรกรรม

              บรรยากาศในการประชุมสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. ในเช้าวันที่ 29 ส.ค. 56 ที่ผ่านมา ที่เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และปัญหาข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ คือ นายวิรัตน์ ก้อนเรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าร่วมการประชุมครบทั้งคณะ ขณะที่ผู้นำฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด นาย วานิช วิเชียรนุกูล รองนายกเทศมนตรีฯ นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายบุญช่วย ภูมิภู เลขานายกเทศมนตรี และนายประชา เสริมพานิช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน ตัวแทนพี่น้องประชาชนจาก บ้านท่าเมล์  หมู่ 9 เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

            โดยในคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ผู้นำฝ่ายบริหารได้แถลงต่อสภาผู้ทรงเกียรติว่า เทศบาลตำบลล้อมแรดมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากจะต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งมีความจำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการงานเทศบาล ประกอบกับเทศบาลตำบลล้อมแรดมีรายรับ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 จำนวน 74,645,283.78 บาท แยกเป็น รายได้ที่จัดเก็บได้เอง 5,266,202.56 บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 46,643,505.78 บาท และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 22,735,575.44 ทำให้มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้น 8,645,283.78 บาท สูงกว่าประมาณรายรับประจำปี ซึ่งตั้งไว้ 66,000,000 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 8,645,000 บาท 

             เมื่อการประชุมผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ผู้นำฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาในการขอพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,645,000 บาท แยกเป็นรายจ่ายจากรายได้ที่รัฐจัดเก็บเอง จำนวน 6,909,700 บาท และจ่ายจาก หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,735,300 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุนในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินการในหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน หมวดบำเหน็จ/บำนาญ โดยในแผนงานเคหะและชุมชน ซึ่งเป็นงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด จำนวน 5,683,000 บาท จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการต่างๆ หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการสำคัญ อย่างเช่น โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ชนิดแพเหล็กรับน้ำหนักจรได้ไม่เกิน 5 ตัน ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 4.20 เมตร บ้านท่าเมล์ หมู่ 9 ตำบลล้อมแรด ด้วยเงินงบประมาณ 2,592,000 บาท ตามแบบกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ซึ่งเป็นโครงการที่เคยบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) เป็นโครงการที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรดได้หยิบยกขึ้นมาอภิปรายกันเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอในญัตติงบประมาณดังกล่าวในการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งนี้ ก็ได้รับความสนใจจากที่ประชุมสภาเทศบาล เมื่อมีการขอมติในที่ประชุม ปรากฎเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่ผู้นำฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาทั้งหมดทุกโครงการ โดยมีมติรับหลักการ 12 เสียง ท่วมท้น

            โดยเฉพาะการกระทู้ทวงถามของสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมสภาเทศบาล เกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ผ่านมา ตามแผนงาน โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านท่าเมล์ ซึ่งมีการโอนเงินงบประมาณไปใช้จ่ายตามแผนงานกิจกรรมโครงการอย่างอื่น จึงอยากจะให้ฝ่ายบริหารคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อเท็จจริงที่ได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง แต่เมื่อมีการเสนอโครงการดังกล่าวเข้ามาบรรจุไว้ในร่างงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับนี้อีก จึงเป็นเรื่องที่ดี ที่โครงการอย่างนี้จะได้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงอีกครั้ง   

             เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวานิช วิเชียรนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงเหตุผลที่มาของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าฯ บ้านท่าเมล์ว่า ได้มีการศึกษาหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าใน ลักษณะต่างๆ เปรียบเทียบกัน เพื่อต้องการให้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการก่อสร้างสถานีสูบน้ำของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน และคุ้มค่ามากที่สุด ทำให้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาจึงไม่เพียงพอใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างดังกล่าว จึงได้มีการโอนเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในแผนงาน กิจกรรมโครงการอย่างอื่น เพราะมีความจำเป็นต้องโอนเงินไปใช้จ่ายในกิจการที่จำเป็นก่อน ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารมีการปรึกษาหารือ เพื่อจะให้มีการเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าฯ บ้านท่าเมล์เข้ามาอีก และขอให้มั่นใจได้ว่า โครงการโมเดลนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามแนวคิดที่จะให้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ 7 บ้านดอนไชย และหมู่ 12 บ้านหนองเชียงราน ตามที่มีการเสนอโครงการในที่ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

            โดยที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบในญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดให้มีการเสนอการแปรญัตติ 2 วัน จึงกำหนดวันรับคำแปรญัตติในวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2556 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังครับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และกำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ วันที่ 9 กันยายน ที่จะถึงนี้

           ภายหลังการประชุมสภาฯ แล้วเสร็จ นายบุญธรรม ลือชัย อายุ 64 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านท่าเมล์ หมู่ 9 และกลุ่มตัวแทนประชาชนบ้านท่าเมล์จำนวนหนึ่งได้นำกระเช้าผลไม้ เข้ามอบให้ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด และคณะผู้บริหารเทศบาล แทนคำขอบคุณ ในการผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่สภาจนบังเกิดผลสำเร็จในขั้นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอโครงการมาแล้วหลายครั้ง เมื่อสมัยดำรงตำแหน่งผู้นำหมู่บ้าน หากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น จะเป็นแก้ปัญหาความเดือนร้อนเกษตรกรรรมระยะยาว โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 300 ไร่ ที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่หมู่ 5 บ้านเหล่า จะได้รับการแก้ไข เนื่องจากต้องประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนาน ประชาชนในทั้ง 2 หมู่บ้านก็จะได้ทำนาได้ตลอดทั้งปี มีงานทำใกล้บ้านใกล้ครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานทำในต่างจังหวัดห่างไกล ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะได้ลดลงตามไปด้วย

       นายบุญธรรม กล่าวเพิ่มอีกว่า แต่ละปีการทำนาของหมู่บ้านจะได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากโครงการชลประทานจังหวัด สำหรับผันน้ำในแม่น้ำวังไปยังพื้นที่เพาะปลูกข้าวของหมู่บ้านที่มีกว่า 100 ไร่ แต่ในสภาวะที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงเช่นนี้ ทำให้ชาวนามีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการทำนาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยต่างก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เมื่อมีโครงการมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าว่าแต่จะทำนา 3 ครั้งต่อปีเลย ขอแค่ปีละ 2 ครั้ง ชาวบ้านก็ภูมิใจแล้ว  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view