สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,443
Page Views 2,081,422
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดจัดโครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ สธ.

ทตล้อมแรดจัดโครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ สธ.

ทต.ล้อมแรด ดันโครงการจัดทำแผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้าน สธ.

ทต.ล้อมแรด ดันโครงการจัดทำแผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข หวังสร้างกระบวนการชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแบบองค์รวม โดยการขับเคลื่อนงบสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

          เช้าวันนี้ (27 สิงหาคม 2556) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลล้อมแรด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลล้อมแรด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ตลอดจนแกนนำด้านสุขภาพ ได้ร่วมกันค้นหาปัญหาด้านสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อระดมความคิด ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน แล้วนำไปสู่การจัดทำแผน ในรูปของโครงการ กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้ และเจตคติที่มีต่อการบริหารงานของกองทุนดังกล่าวอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว

          นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ ที่มีจุดประสงค์มุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกันในการจัดการสุขภาพของคนในท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยวิธีการค้นหาปัญหา หรือความต้องการของชุมชน ตามกรอบแนวคิด กำหนดเป็นนโยบายแล้วนำเสนอในรูปของการจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม เพื่อเสนอกองทุนฯ สุขภาพตำบลในการพิจารณาจัดสรรงบลงไปสนับสนุน แต่น่าเสียดายที่ผ่านมามีบางโครงการของพี่น้องประชาชนที่นำเสนอเข้ามาพิจารณาจากกองทุนแล้ว ข้อมูลไม่ชัดเจน และองค์ประกอบของโครงการไม่ครบถ้วน จึงถูกหยิบยกออกไป เพื่อกลับไปปรับปรุงใหม่ ซึ่งในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เรียนรู้ และรับทราบปัญหา และแนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะการคืนข้อมูลด้านสุขภาพระดับตำบล แยกเป็นข้อมูลรายหมู่บ้าน จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ชุมชนจะได้นำไปปรับใช้ในการเขียนแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชน รวมถึง การส่งเสริมด้านสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกกลุ่มอายุ โดยเน้นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก

          การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลล้อมแรด ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 มีงบบริหารกองทุนฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายหัวละ 40 บาท และเทศบาลตำบลล้อมแรด จัดสรรงบประมาณสมทบอีก รายหัวละไม่เกิน 20 บาท ของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมด โดยที่ผ่านมามีการพิจารณาจัดสรรงบ ในการสนับสนุนไปให้ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณหน่วยบริการสาธารณสุข กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมการบริหารกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน มีเป้าหมายในกลุ่มอายุ ตั้งแต่ หญิงมีครรภ์ เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี เด็กโต และเยาวชนอายุ 6-25 ปี ผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้พิการ และทุพพลภาพ สำหรับที่ผ่านมากองทุนฯ สุขภาพตำบลล้อมแรด ได้ผลักดันงบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ไปแล้วเป็นเงินกว่า 9 แสนบาท และเตรียมจัดสรรงบสนับสนุนอีกในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดสรรงบของ สปสช.เข้ามาประมาณเดือน ก.พ.ปีหน้า โดยชุมชน หรือ หน่วยงาน 4 กลุ่มกิจกรรมหลัก สามารถเสนอแผนที่จัดทำในรูปของโครงการจัดส่งให้ กองทุนฯ สุขภาพตำบลล้อมแรด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. จนถึง 15 ต.ค.2556 ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติจากกองทุน โดยผ่านคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกองทุนฯ หรือบอร์ดระดับตำบล พิจารณาจัดสรรงบสนับสนุนในกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

          จากข้อมูลสภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ของตำบลล้อมแรด พบว่า ร้อยละ 51.95 เป็นผู้มีร่างกายปกติ ร้อยละ 31.23 เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง และร้อยละ 16.82 เป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการของโรคต่างๆ ประกอบด้วย โรควัณโรค อาหารเป็นพิษ โรคมะเร็ง ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคมือเท้าปาก โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หากมีการผลักดันงบเข้าไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เกิดการพัฒนา เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ นำไปสู่ความตระหนักต่อผลที่จะเกิดแก่คนในชุมชน ได้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ถูกต้อง ปัญหาและผลกระทบ หรือภัยคุกคามต่างๆ ก็จะลดน้อยลงไป ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชนลดลงตามไปด้วย

          ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ มีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมี อปท.เป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน นอกจากนี้ อปท.ยังมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองอีกด้วย 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view