สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,922
Page Views 2,098,298
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทตล้อมแรดอบรมทูบีนัมเบอร์วันเฟรนคอร์นเนอร์

ทตล้อมแรดอบรมทูบีนัมเบอร์วันเฟรนคอร์นเนอร์

ทต.ล้อมแรด จัดโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER FRIEND CORNER

หวังสร้างแกนนำเยาวชน และประชาชนในหมู่บ้าน สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในวัยรุ่น มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นวัยต้องการเรียนรู้สิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ

เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดกิจกรรมฝึกอบรมรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นประจำปี 2556 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของน้องๆ เด็กเยาวชน และคนวัยทำงานเป็นแกนนำ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ” ให้มีทักษะความรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่น การแก้ไขปัญหา และปรับความทุกข์ได้ เมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่จริง และสร้างเครือข่ายชมรมคนรักษ์ TO BE NUMBER ONE กระจายทั่วทั้งตำบล

นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง อีกทั้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย) ที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ทุกพื้นที่ ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาวัยรุ่น เนื่องจากเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ โดยเน้นย้ำการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครบใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยการสถานศึกษา ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานประกอบการเอกชน ให้ครบทั้ง 13 อำเภอ เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE

ดังพระราชดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี แต่จะทำคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน”

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใน 3 กลุ่มดังกล่าว โดยใช้หลัก 3 ก. ได้แก่ คณะกรรมการ กองทุน และกิจกรรมชมรม ผ่านมาเกือบ 1 ปี การขับเคลื่อนยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร แกนนำ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ขึ้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ โดยยึดวัยรุ่น และเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครแกนนำ เมื่อวันที่ 20-21 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากคณะครู เด็กนักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยโรงเรียนล้อมแรดวิทยา โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ตลอดจนสมาชิก TO BE NUMBER ภาคประชาชน และสถานประกอบการเอกชน ในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นกว่า 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมชนเถิน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถินมาให้ความรู้ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังที่จะให้มีแกนนำในการสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนในชุมชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การเฟ้นหาผู้ติดยาเสพติดภายใต้กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น มีการจัดระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชุมชนเถิน ซึ่งเป็นสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ และการสร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE ร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างค่านิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด

สำหรับที่มาของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาจากโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกปีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เลขานุการโครงการ เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างในหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view