สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 11/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,808
Page Views 2,079,475
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด จับมือ อส.พน. ถกแผนพลังงานชุมชน หวังนำร่องหมู่บ้านพลังงานพอเพียง

ทต.ล้อมแรด จับมือ อส.พน. ถกแผนพลังงานชุมชน หวังนำร่องหมู่บ้านพลังงานพอเพียง

ทต.ล้อมแรด จับมือ อส.พน. ถกแผนพลังงานชุมชน หวังนำร่องหมู่บ้านพลังงานพอเพียง

                 เมื่อวันที่ (28 พ.ค. 56) ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพลังงานชุมชน เพื่อหาข้อสรุปการนำเสนอร่างแผนพลังงานชุมชนให้เป็นโครงการนำร่องของตำบลล้อมแรด เพื่อให้เกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมปรับแผนพลังงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวานิช วิเชียรนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด นายบุญช่วย ภูมิภู เลขานายกเทศมนตรี ร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ตำบลล้อมแรด มาร่วมงานราว 120 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

          โดย นายวัชระ  กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า เวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชนที่มีต่อพลังงานชุมชนในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน ของตำบลล้อมแรดมาแล้ว โดยอาสาสมัครพลังงานชุมชนตำบลล้อมแรด หรือ อส.พน.ต.ล้อมแรด จนขณะนี้ได้ข้อสรุปในการนำเสนอร่างแผนพลังงานของตำบลแล้ว 9 โครงการ ประกอบด้วย แผนโครงการผลิตและส่งเสริมการทำเตาประสิทธิภาพสูง (อังโล่) โครงการผลิตและส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) โครงการผลิตและส่งเสริมการทำถ่านอัดแท่ง โครงการผลิตและส่งเสริมการทำเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) โครงการผลิตและส่งเสริมการทำเตา     ชีวมวล (แกลบ) โครงการผลิตและส่งเสริมการทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตและส่งเสริมการทำเตาชีวมวล ทรงกระบอก (ขี้เลื่อย) และโครงการผลิตและส่งเสริมการทำเตาเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีเพียง 1 โครงการที่จะถูกหยิบยกให้เห็นโครงการนำร่องของตำบลล้อมแรด ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบกำหนดให้เสนอร่างแผนโครงการผลิตและส่งเสริมการทำเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) เป็นโครงการนำร่องในปี 2556 ของตำบลล้อมแรด

          ก่อนหน้านี้ กระทรวงพลังงานได้เชิญ อปท.ในพื้นที่ลำปาง สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เพื่อคัดเลือกตำบลที่มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชน โดยมี อปท.ในพื้นที่ตำบลต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจารณาให้ อปท.ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการวางแผนพลังงานชุมชน 152 ชุมชน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง โดยในปี 2556 จะดำเนินการในพื้นที่ อปท.นำร่อง 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ ทต.ล้อมแรด อ.เถิน และ อบต.เสริมขวา อ.เสริมงาม ในปี 2557 ดำเนินการในพื้นที่ อปท.อีก 2 แห่ง และปี 2558 อีก 1 แห่ง

          นายวัชระ กล่าวว่า ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฝ่าย กับทางสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง โดยมีคณะบุคคลร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย  นายชุมพล ฐิตยารักษ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน, นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด, นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล และนางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจการด้านพลังงานในการจัดทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนดกรอบแนวคิดการทำงานทั้งสองฝ่ายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดทำการวางแผนงานด้านพลังงานระดับชุมชนเมืองอย่างมีบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  อีกทั้งจะสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ให้สอดคล้องกับแผนพลังงานที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต และผลักดันแผนงานด้านพลังงานระดับชุมชน ให้เข้าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล และสถานะทางการเงินของเทศบาลฯ และเป็นหลักประกันของความยั่งยืนของโครงการต่อไปในอนาคต   

          จากข้อมูลการสำรวจด้านพลังงานภาคครัวเรือนในพื้นที่ตำบลล้อมแรด ของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ตามแบบสอบถาม 376 ชุด 6,131 ครัวเรือน พบว่าประชาชนที่มีอาชีพทำงานรับจ้างทั่วไปของตำบลล้อแรด จำนวน 3,066 คน มีรายได้มากที่สุดรวม 508,306,937 บาท/ปี และมีรายจ่ายมากที่สุด 226,367,179 บาทต่อปี ส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างในต่างประเทศ ขณะที่อาชีพรับราชการมีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด 436,049 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี และอาชีพที่มีรายจ่ายโดยเฉลี่ยมากที่สุดมากจากพนักงานบริษัทเอกชน 122,793 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สรุปการใช้จ่ายด้านพลังงานของประชากรทั้งตำบล มีรายได้รวมเฉลี่ย 1,101,485,728 บาท ต่อปี เป็นค่าใช้จ่ายรวม 495,929,275 บาทต่อปี แยกเป็นรายจ่ายด้านพลังงาน 125,195,832 บาทต่อปี สัดส่วนรายจ่ายต่อรายได้ ร้อยละ 45.02 สัดส่วนใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายได้ ร้อยละ 11.37 และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายจ่ายทั้งหมด ร้อยละ 25.24 และหากแยกประเภทค่าใช้จ่ายพลังงานทั้งตำบล พบว่า น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล มีมูลค่าสูงสุด 31,398,732 บาทต่อปี รองลงมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91,95 มูลค่า 29,988,602 ตามด้วยพลังงานไฟฟ้า มีมูลค่า 29,045,694 บาทต่อปี ขณะที่ไม้ฟืนมีมูลค่าพลังงานน้อยที่สุด 23,356 บาทต่อปี และยังพบอีกว่าพลังงานไฟฟ้ามีปริมาณการใช้สูงสุด 9,369,579 หน่วยต่อปี ครัวเรือนทั้งหมด 5,920 ครัวเรือน ตามด้วยพลังงานเชื้อเพลงจากน้ำมันดีเซล มีปริมาณการใช้  1,012,862 หน่วยต่อปี ครัวเรือนทั้งหมด 1,703 ครัวเรือน และยังสามารถแยกย่อยออกเป็นจำนวนครัวเรือนที่ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 3,633 ครัวเรือน เป็นถ่านที่ได้มาจากการเผาใช้เอง 308 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.48 ซื้อใช้เอง 3,325 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.52 ใช้เตาอังโล่ 3,373 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.86 และใช้เตาซุปเปอร์อังโล่ 260 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.14

          อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการวางแผนชุมชน 152 ชุมชน ของเทศบาลตำบลล้อมแรด ที่ผ่านมาได้จัดเวทีการประชุมหารือกันหลายครั้ง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ จ.ลำปาง ,ลำพูน และเชียงใหม่ จนขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ดำเนินโครงการนำร่อง ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์แผนพลังงาน หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว และโครงการที่ได้รับการตอบรับจากชุมชนมากที่สุด เป็นโครงการผลิตและส่งเสริมการทำเตาเผาถ่าน ถัง 200 ลิตร แบบตั้ง ซึ่งจะเป็นโครงการที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จะสนับสนุนทีมวิทยากรมาให้ความรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับการผลิต จัดทำเตาเผาถ่าน แนะนำวิธีการใช้งาน นำร่องในเบื้องต้นหมู่บ้านและ 1 เตา ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน 14 เตา เป็นแบบอย่างไว้ใช้งานในชุมชน ซึ่งจะต่อยอดขยายไปสู่ภาคครัวเรือนต่อไป และจากนั้นจะเป็นช่วงของขั้นตอนสุดท้าย คือการถอดบทเรียน และสรุปโครงการ

          ทั้งนี้ลักษณะเด่นของ เตาผลิตถ่าน แบบถัง 200 ลิตร ชนิดปล่องขนานข้าง เป็นเตาเผาถ่านที่ใช้วัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่นสร้างประกอบง่ายไม่ซับซ้อน ราคาถูก เก็บรักษาง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ถูกออกแบบ และผ่านการรับรองของกระทรวงพลังงานว่าเป็นเตาเผาที่มีการเผาไหม้ที่ดี ทำให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพ ในการเผาแต่ละครั้งใช้เวลาเผาเฉลี่ย 6-8 ชั่วโมง ได้ถ่านมากถึง 25-30 กิโลกรัม คุ้มค่า เหมาะสำหรับครัวเรือนที่มีการใช้ถ่านเป็นพลังงานในการหุงต้มประกอบอาหาร ไว้ใช้ในครัวเรือน หรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม อีกทั้งยังได้น้ำส้มควันไม้จากการเผา ใช้เป็นยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชได้อีกด้วย


  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view