สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,658
Page Views 2,099,093
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด หนุนจัดตั้งสภาเด็กฯ เสริมช่องว่างพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วตำบล

ทต.ล้อมแรด หนุนจัดตั้งสภาเด็กฯ เสริมช่องว่างพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วตำบล

ทต.ล้อมแรด หนุนจัดตั้งสภาเด็กฯ เสริมช่องว่างพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วตำบล

          เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน หนุนจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลล้อมแรด สร้างส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนในกิจกรรมโครงการดีของรัฐ  

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด และที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตำบลล้อมแรด กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนตำบลล้อมแรด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องการให้หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรเอกชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน มีบทบาทสำคัญที่จะสนับสนุนงบประมาณตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทั้งการส่งเสริมความรู้วิชาการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ปลูกฝังเด็กและเยาวชนได้มีบทบาทในสังคม ได้รับความคุ้มครอง และเข้าถึงสิทธิ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียมกัน

          ปัจจุบันปัจจัยหลายด้านที่เป็นปัญหา อุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ทั้งปัญหายาเสพติด อบายมุข การมั่วสุมทางเพศ ปัญหาการใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี สิ่งกระตุ้น และการบริโภคข่าวสารที่มอมเมา ตลอดจนปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนที่เบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม และประเทศ ของเด็กและเยาวชนมีน้อยมาก การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน และสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามได้ จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคม ที่จะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก่อนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นพลเมืองที่ดีในวันข้างหน้า

          ที่ผ่านมาสภาเด็กและเยาวชนตำบลล้อมแรด ก็ได้มีการคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชน ทำหน้าที่ประธานสภาในการนำเสนอปัญหา และความต้องการในด้านต่างๆ อาทิ การกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดทำแผนปฏิบัติงาน กรอบการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

          นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนของตำบลล้อมแรดจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล กับเครือข่ายเด็ก และเยาวชนตามหมู่บ้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น เป็นการเสริมรอยต่อ หรือช่องว่างการทำงานด้านพัฒนาสังคม และชุมชน ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

          ด้าน น.ส.ธัญพิชชา หรือ น้องบี นามแก้ว ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลล้อมแรด กล่าวในฐานะเข้ารับตำแหน่งใหม่ครั้งนี้ว่า ตนรู้สึกดีใจ ที่ได้รับความไว้วางใจจากเครือข่ายเด็กและเยาวชน 14 หมู่บ้าน ให้เข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนของตำบลล้อมแรดในครั้งนี้ ซึ่งตั้งใจว่าจะขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพมากที่สุด โดยเน้นกิจกรรมรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายให้เด็กได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความรัก และความสามัคคี ช่วยกันพัฒนาชุมชน และหมู่บ้าน

                 สำหรับปัญหาของยาเสพติด และวัยรุ่นมั่วมุม ยกพวกชกต่อยกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบท้องถิ่น นั้น น้องบี กล่าวว่า ตนคิดว่าการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะมองในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ดี ปัญหาครอบครัว ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน อาจจะต้องชักจูงให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีพื้นฐานทางจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่รุมเร้า มีทักษาการใช้ชีวิตที่ดี กล้าตัดสินใจเลือกอนาคต หรือทางเดินที่ดีให้กับชีวิต ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

//////////////////////// 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view