สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,637
Page Views 2,099,072
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด เดินหน้าเสนอทางออกที่ดินก่อสร้างอาคารเทศบาล ในเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ทต.ล้อมแรด  เดินหน้าเสนอทางออกที่ดินก่อสร้างอาคารเทศบาล ในเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ทต.ล้อมแรด  เดินหน้าเสนอทางออกที่ดินก่อสร้างอาคารเทศบาล ในเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

         หลังผลการทำประชาพิจารณ์ หรือผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด ของประชาชนทั้งตำบล เสียงส่วนใหญ่ยังคงเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลตำบลล้อมแรด และไม่เห็นด้วยกับบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารเทศบาลฯ บริเวณด้านทิศเหนือของสวนสาธารณะเมืองเถิน จึงได้เสนอแนวทางใหม่ ร่วมพิจารณาในเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 ให้ทุกฝ่ายร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลสามปี ระหว่างวันที่ 23 เม.ย.ถึง 14 พ.ค.2556 ณ ที่ทำการหมู่บ้าน

         นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลล้อมแรด กล่าวว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องจัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำทุกปี และส่งเสริมสนับสนุนการทำแผนชุมชนนำไปสู่แนวทางปฏิบัติของชุมชน ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายให้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจน เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณะ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ นำร่วมกันนำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาศักยภาพชุมชน ความต้องการ สิ่งที่น่าสนใจ และร่วมกันปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557-2559 ให้เข้ากับเหตุการณ์ และตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา ก่อนการจัดทำงบประมาณประจำปี ได้ประกาศใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้   

           โดยก่อนหน้านี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด ก็ได้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ผู้แทนประชาคมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด ได้มีทักษะความรู้ในการจัดทำ และทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและตำบล และใช้เป็นแนวทางกระตุ้นจิตสำนึกความรับผิดชอบให้ประชาชนในชุมชนหันมาร่วมคิด ร่วมจัดหา และร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ด้วยตนเอง ให้ชุมชนสำรวจข้อมูล ปัญหา ศักยภาพของชุมชน มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขแล้วกำหนดอนาคต ทิศทางการพัฒนา ในลักษณะชุมชนโดยชุมชน และเพื่อชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

           นายจุมพร กล่าวว่า การออกเวทีประชาคมครั้งนี้ ได้มีการจัดทำระเบียบการประชุม ระเบียบวาระ 2 เรื่องขอความคิดการขอใช้ที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านหนองบัว (เก่า) บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ประกอบการพิจารณาจากประชาคมหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตามคำแนะนำของอำเภอเถิน ในการขอใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด รวมถึงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณะ ลานกีฬา หอประชุมเทศบาล ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรดดังกล่าว หรือไม่

ทั้งนี้จากแบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,230 คน เป็นชาย 368 คน หญิง 797 คน และไม่ระบุเพศ 65 คน ซึ่งได้มีการนำเสนอประเด็นสอบถามความคิดเห็นไว้ 2 ประเด็น คือ เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด หรือไม่ พบว่ามีประชาชนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย 888 คน คิดเห็นอัตราร้อยละ 72.2 ไม่เห็นด้วย 295 คน คิดเป็นร้อยละ 23.98 และไม่แสดงความคิดเห็น 47 คน คิดเป็นร้อยละ3.82 และประเด็นสอบถามความเห็นว่าเห็นด้วยกับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านทิศเหนือของสวนสาธารณะเมืองเถิน หรือไม่ พบว่า ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ 663 คน ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 53.90 ขณะที่ประชาชนเห็นด้วยมีเพียง 526 คน คิดเป็นร้อยละ 42.76 และไม่แสดงความคิดเห็น 41 คน คิดเป็นร้อยละ 3.34 จึงทำให้คณะผู้บริหารเทศบาล ต้องเลิกล้มภารกิจการใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล แต่ก็ยังไม่ถือกับว่าโครงการดังกล่าวจะเลิกล้ม หรือผลักดันต่อไปไม่ได้ ซึ่งก็ยังพอมีหนทาง และยังคงเป็นความหวังของประชาชนทั้งตำบล

           “เป็นนโยบายที่ตนได้แถลง ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งนายกฯ ซึ่งการพิจารณาในส่วนของประเด็นโครงการก่อสร้างดังกล่าว ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่นั้น จะยังคงสรรหาเสนอที่ดินของรัฐ ว่ามีบริเวณใดเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนทั้งตำบลหรือไม่ ส่วนแนวการสรรหาโดยวิธีการจัดซื้อนั้น ยังไม่มีนโยบาย และไม่คิดว่าจะใช้วิธีนี้ในการตัดสินใจ” นายจุมพร กล่าว

           อย่างไรก็ตามในการจัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด ก็ได้จัดทำตารางกำหนดการออกเวทีประชาคมหมู่บ้านแจ้งให้กับผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

23 เม.ย.56

25 เม.ย.56

26 เม.ย.56

29 เม.ย.56

30 เม.ย.56

30 เม.ย.56

  1 พ.ค.56

  2 พ.ค.56

  3 พ.ค.56

  7 พ.ค.56

  8 พ.ค.56

  9 พ.ค.56

10 พ.ค.56

14 พ.ค.56

หมู่ 5 บ้านเหล่า

หมู่ 1 อุมลอง

หมู่ 8 หนองเตา

หมู่ 10 สบคือ

หมู่ 12 หนองเชียงราน

หมู่ 2 บ้านเวียง

หมู่ 13 ดอนทราย

หมู่ 4 ล้อมแรด

หมู่ 11 เด่นแก้ว

หมู่ 14 แพะหลวง

หมู่ 7 ดอนไชย

หมู่ 6 หนองบัว

หมู่ 3 ท่านาง

หมู่ 9 ท่าเมล์

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 13.30 – 16.00 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

เวลา 19.30 – 21.30 น.

วัดเหล่าหลวง

วัดอุมลอง

วัดหนองเตา

วัดสบคือ

ศูนย์ อสม.

วัดเวียง

วัดดอนทราย

วัดล้อมแรด

วัดเด่นแก้ว

วัดแพะหลวง

ศูนย์พัฒนาฯ ดอนไชย

บ้าน ผญ.บ.

วัดท่านาง

ศาลา SML

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 054-291520 ต่อ 20 ในวันและเวลาราชการ

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view