สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,906
Page Views 2,098,282
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

โครงการตลาดสดน่าซื้อเคียงคู่อาหารปลอดภัย

โครงการตลาดสดน่าซื้อเคียงคู่อาหารปลอดภัย

โครงการตลาดสดน่าซื้อเคียงคู่อาหารปลอดภัย

1.หลักการและเหตุผล

         อาหารนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนและอาหารที่ประชาชนบริโภคนั้นต้องปราศจากเชื้อโรค  อาหารเป็นพิษหรือปนเปื้อนจากเชื้อโรค   ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข    จึงได้กำหนดเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน   โดยกำหนดเป็นนโยบายและภารกิจที่สำคัญระดับชาติ  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพ บริโภคอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย  ไร้สารพิษ  ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย   ตระหนักถึงอันตรายจากการที่บริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อนและให้ผู้ประกอบการร้านอาหารใส่ใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลล้อมแรด  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการตลาดสดน่าซื้อเคียงคู่อาหารปลอดภัย   เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตลาดสดและร้านอาหารใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด

2.วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและตลาดสดในเขตเทศบาล  มีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร

๒.      เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรดได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

๓.      เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาล  สำนึกและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

3.เป้าหมาย

                  -   ผู้ประกอบการร้านอาหารและคนเสิร์ฟอาหาร

                   -   ตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด

4.วิธีดำเนินการ

     ๑.  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

          ๒.  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ๓.  จัดทำเอกสารในการอบรม

          ๔.  จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและคนเสิร์ฟอาหาร/ ตลาดสดในเขตเทศบาล  ให้มีความรู้ใน

               เรื่องสุขาภิบาลอาหาร

          ๕.  มอบผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลุมผม  ให้ผู้เข้ารับการอบรมคนละ  1  ผืน

          ๖.  ออกตรวจประเมินร้านอาหารและเขียงหมู ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยและป้ายอาหารปลอดภัย

          ๗.  มอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยและป้ายอาหารปลอดภัย

          ๘.  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้ารับการอบรม

5.ระยะเวลาดำเนินการ                กุมภาพันธ์ –  เมษายน   2556

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลล้อมแรด

7.หน่วยงานที่ร่วมโครงการ

   1.  ฝ่ายสุขาภิบาล   โรงพยาบาลเถิน

        2.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน

        3.  รพ.สต. บ้านเด่นแก้ว

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1.  ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารมากขึ้น

     2.  ประชาชนในเขตเทศบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

     3. ร้านอาหารในเขตเทศบาลได้มาตรฐาน  ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view