สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,608
Page Views 2,099,043
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

โครงการเทศบาลบริการประชาชนด้านสุขภาพ

โครงการเทศบาลบริการประชาชนด้านสุขภาพ

โครงการเทศบาลบริการประชาชนด้านสุขภาพ

หลักการและเหตุผล

                การบริการประชาชนเป็นภารกิจหลักของเทศบาล  โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ต้องทำหน้าที่ให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นที่ประทับใจและให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนอยู่เสมอ  จึงต้องทำงานให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน  เน้นการบริการที่ดีต่อประชาชน  และแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง   โดยยึดหลักบุคลากรระดับผู้นำหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นหลัก  พร้อมกับการประสานงานหน่วยงาน  องค์กร  ส่วนราชการ  องค์กรเอกชน  เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมาบ้านและชุมชน  และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

                ดังนั้นเพื่อเป็นการบริการประชาชน  การรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาลรวมถึงการปฏิบัติและการดำเนินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  เทศบาลตำบลล้อมแรดจึงจัดทำโครงการเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่ด้านสุขภาพขึ้น

วัตถุประสงค์

     1.   เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการสาธารณะต่าง ๆ  ของเทศบาลอย่างทั่วถึ'

     2.   เพื่อพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน/หมู่บ้าน  และส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชo

     3.   เพื่อสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรเทศบาลและประชาชน

     4   เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล  และกิจการของท้องถิ่น

     5.   เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

     6.   เพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่าง ๆ      แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

                ออกหน่วยเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่ด้านสุขภาพตามหมู่บ้าน   ในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด  จำนวน    14   หมู่บ้าน

วิธีดำเนินการ

  1. ขออนุมัติจัดทำโครงการ
  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประชุมผู้เกี่ยวข้องมอบหมายงาน
  3. ดำเนินการออกพบประชาชนตามหมู่บ้านในเขตเทศบาล  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

          3.1      ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  องค์กร / หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

          3.2      ให้สุขศึกษาความรู้  เผยแพร่ข่าวสารในด้านสาธารณสุข

         3.3      มีการทำความสะอาดพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานลูกจ้าง  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน

          3.4      ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  แจกเอกสาร  แผ่นพับ  ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ

          3.5      บริการตรวจสุขอนามัยของประชาชนและตรวจรักษาโรคเบื้องต้น

          3.6      รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน

          3.7      รับคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ

          3.8      บริการรับปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎร

          3.9      บริการซ่อมรถจักรยานยนต์

          3.10    สาธิตการทำอุปกรณ์การออกกำลังกาย

          3.10  รับบริการชำระภาษี  และให้คำปรึกษาเรื่องภาษี  ใบอนุญาตต่าง ๆ

          3.11  บริการรับแจ้ง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย  

                  เอดส์และงานสังคมสงเคราะห์     

                                นอกจากนี้  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีฐานะยากจนให้มีขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพ เทศบาลตำบลล้อมแรด  ได้จัดให้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพเบื้องต้น  แก่ผู้มาใช้บริการทุกหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ

                บริเวณวัดหรือ   ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านทั้ง  14   หมู่บ้าน

ระยะเวลาดำเนินการ

                 28  มกราคม – 14  กุมภาพันธ์  2556

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลล้อมแรด

 หน่วยงานที่ร่วมโครงการ

                 1.  โรงพยาบาลเถิน

                2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว

                3.  วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่

                2.  ประชาชนได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ควรรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน

                3.  เทศบาลได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

ตารางโครงการเทศบาลบริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ  2556

 

ลำดับที่

 

วัน / เดือน / ปี

 

หมู่ที่/บ้าน

 

สถานที่

 

เวลา

 

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4  กุมภาพันธ์  2556

5  กุมภาพันธ์  2556

6  กุมภาพันธ์  2556

  7  กุมภาพันธ์ 2556

11  กุมภาพันธ์  2556

12  กุมภาพันธ์  2556

13  กุมภาพันธ์  2556

14  กุมภาพันธ์  2556

18  กุมภาพันธ์  2556

16 กุมภาพันธ์ 2556

20 กุมภาพันธ์  2556

21 กุมภาพันธ์  2556

27 กุมภาพันธ์  2556

28 กุมภาพันธ์  2556

9 / บ้านท่าเมล์

5 / บ้านเหล่า

4 / บ้านล้อมแรด

14 / บ้านแพะหลวง

11 / บ้านเด่นแก้ว

6 / บ้านหนองบัว

3 / บ้านท่านาง

10 / บ้านสบคือ

2 / บ้านเวียง

1 / บ้านอุมลอง

8 / บ้านหนองเตา

13 / บ้านดอนทราย

12 / บ้านหนองเชียงราน

7 / บ้านดอนไชย

ศาลา SMLบ้านท่าเมล์

ศาลาวัดเหล่าหลวง

ศาลาวัดล้อมแรด

ศาลาวัดแพะหลวง

ศาลาวัดเด่นแก้ว

ลานลิฟท์แลบต์ข้างแม่น้ำวัง

ศาลาวัดท่านาง

ศาลาวัดสบคือ

ศาลาวัดเวียง

ศาลาวัดอุมลอง

ศาลาวัดหนองเตา

ศาลาวัดดอนทราย

ศาลาวัดหนองเชียงราน

ศาลาวัดดอนไชย

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

16.30 - 20.30 น.

 


หมายเหตุ
:  ระยะเวลาการดำเนินโครงการอาจปรับได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน
 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view