สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,964
Page Views 2,098,340
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

27-28 D-day ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

27-28 D-day ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน


27-28 ธันวาคมนี้ D-Day แผนสร้างสำนักงานหลัง 57 ปี ไม่มีเป็นของตัวเอง

 

           

ทต.ล้อมแรด ขอความร่วมมือ ปชช.ร่วมประชาพิจารณ์โครงการสร้างอาคาร สนง.หลังไม่มีอาคารของตัวเองกว่า 57 ปี

 

           กว่า 57 ปี ไม่มี สนง.ของตัวเอง เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดทำเวทีประชาพิจารณ์ 27-28 ธันวาคมนี้ รับฟังความคิดเห็นประชาชนในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ แห่งใหม่ บริเวณด้านทิศเหนือของสวนสาธารณะเมืองเถิน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการ

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลล้อมแรดเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก.ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 เดิมเป็นสุขาภิบาลเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2498 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตพื้นที่ 26,875 ไร่ นับเป็นระยะเวลากว่า 57 ปี มาแล้ว ที่ปัจจุบันยังไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง จึงได้มีแนวความคิดที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรดแห่งใหม่ บริเวณด้านทิศเหนือของสวนสาธารณะเมืองเถิน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง 4  ชั้น บนเนื้อที่ดินประมาณ 900 ตารางเมตร รวมเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 3,600ตารางเมตร ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 40 ล้านบาท ทั้งนี้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรดในปัจจุบันได้ขอใช้อาคารของส่วนอำเภอเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด โดยได้ขอใช้จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อปี   พ.ศ. 2541 และอาคารที่เปิดใช้เป็นสำนักงานมีขนาดเล็ก จึงทำให้พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนบุคคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลมาจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ขาดความคล่องตัว ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการเท่าที่ควร  โดยเฉพาะที่ทำการของกองงานที่ได้แยกกระจัดกระจายอยู่ตามอาคาร และสถานที่ต่างๆ รวมถึงสถานที่จอดรถ ซึ่งใช้ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ทำให้การมาติดต่องานราชการของประชาชนทำได้ลำบาก เพราะพื้นที่จอดรถมีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จะทำให้มีพื้นที่ใช้สอยในแต่ละส่วนงานได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทางมาติดต่องานราชการ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางจากทิศเหนือตั้งแต่บ้านหนองเตา และทิศใต้ตั้งแต่บ้านท่าเมล์  โดยมีเส้นทางคมนาคม 2 เส้นทาง คือถนนเถินบุรี และถนนเลียบแม่น้ำวัง และยังเสริมภาพลักษณ์ของเทศบาลให้ดูดียิ่งขึ้น

          การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ จะต้องจัดทำสำรวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านช่องทางทำประชาพิจารณ์ให้ครบ 14 หมู่บ้านในเขตบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับแนวคิดในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด รวมถึงแนวคิดกำหนดสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

          เทศบาลตำบลล้อมแรด ณ บริเวณด้านทิศเหนือของสวนสาธารณะเมืองเถิน โดยข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ว่าจะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ได้หรือไม่  โดยการสำรวจข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคมนี้ เริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่จัดกิจกรรมดังนี้

วันที่ 27 ธันวาคม จัดที่ หมู่ 1 วัดอุมลอง หมู่ 2 วัดเวียง หมู่ 3 วัดท่านาง หมู่ 4 วัดล้อมแรด หมู่ 6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 8 วัดหนองเตา และหมู่ 9 ศาลา SML บ้านท่าเมล์  ส่วนวันที่ 28 ธันวาคม จัดที่ หมู่ 5  วัดเหล่าหลวง หมู่ 7 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านดอนไชย หมู่ 10 วัดสบคือ หมู่ 11 วัดเด่นแก้ว หมู่ 12 วัดหนองเชียงราน หมู่ 13 วัดดอนทราย และหมู่ 14 วัดแพะหลวง ประชาชนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามสิทธิ เสรีภาพ และกระบวนการทางประชาธิปไตย ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยทุกความคิดเห็นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาว่าจะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลได้ต่อไปหรือไม่

          ทั้งนี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด จะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรด และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง และ  งานวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลล้อมแรด หมายเลขโทรศัพท์ 054-291146 และ 054-291520 ในวันและเวลาราชการ หรือได้ที่ทางเว็ปไซด์ www.lomrad.com และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านใกล้บ้าน.

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view