สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,521
Page Views 2,098,956
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ

                   ด้วยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรดเดิมมีขนาดเล็ก พื้นที่ในการปฏิบัติงานคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงานและผู้ที่มาติดต่องานราชการ ทำให้การจัดตำแหน่งพื้นที่ในการทำงานแออัด ดูไม่เป็นระเบียบ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด การมาติดต่องานราชการของประชาชนทำได้ลำบากเพราะพื้นที่จอดรถมีจำนวนไม่เพียงพอ และยังต้องใช้พื้นที่จอดรถร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ทั้งสำนักงานที่ว่าการอำเภอเถิน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน เป็นต้น การสร้างสำนักงานใหม่จะทำให้มีพื้นที่ใช้สอยในแต่ละส่วนงานได้มากขึ้น เป็นสัดส่วนมากขึ้น การติดต่อประสานงานของภายในแต่ละส่วนงานสะดวกขึ้น ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่องานได้สะดวกยิ่งขึ้น และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรดแห่งใหม่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูดียิ่งขึ้น

สาระสำคัญของโครงการ

                   โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด เพื่อให้สำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด สามารถบริหารงานภายในองค์กรได้สะดวก และยังสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่องานราชการในส่วนของงานเทศบาลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ผู้ดำเนินการ

                   เทศบาลตำบลล้อมแรด

สถานที่จะดำเนินการ

                   บริเวณด้านทิศเหนือของสวนสาธารณะเมืองเถิน

ขั้นตอนและระยะดำเนินการ 

          1. รับฟังความคิดเห็น                     - ติดประกาศ                                11 ธ.ค. 55

                                                          - ทำประชาพิจารณ์                         27 ธ.ค. 55 – 28 ธ.ค. 55

                                                          - ประกาศผลให้ประชาชนทราบ         9 ม.ค. 56

          2. เข้าสภา (โอนเงินค่าแบบ)                                                            22 ม.ค. 56

          3. ออกแบบอาคาร                        - ประกาศออกแบบอาคาร

                                                          - ทำสัญญา                                  22 ก.พ. 56

                                                          - ส่งงานออกแบบ                          22 เม.ย. 56

          4. เข้าสภา (กู้เงิน)                                                                          22 พ.ค. 56

          5. เสนอผู้ว่าการจังหวัด                   - กู้เงิน

                                                          - จ่ายขาดเงินสะสม

          6. ประกาศหาผู้รับจ้าง                                                                    23 พ.ค. – 23 ก.ค. 56

          7. ทำสัญญา                                                                                30 ก.ค. 56

          8. ก่อสร้างอาคาร                                                                          ส.ค. 56 – ก.ย. 57

          9. แล้วเสร็จ                                                                                 ก.ย. 57

ผลลัพธ์ของโครงการ

                   สำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรดมีสำนักงานเทศบาลใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา                                                                               

ผลกระทบ

แนวทางแก้ไข

- พื้นที่สวนสาธารณะได้หายไปบางส่วน

- จัดทำพื้นที่สวนสาธารณะทดแทนในบริเวณใกล้เคียง เช่น ที่บ้านหนองบัว หลังธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น

- พื้นที่ในการจัดงานเทศกาล ประเพณี หายไปในบางส่วน

- อนาคตอาจมีการรื้อถอนอาคารกองช่าง ศูนย์ไอที เพื่อเพิ่มลานกิจกรรม

- ระบบการป้องกันน้ำท่วม

- พื้นชั้นล่างอาคารจะต้องยกสูงจากระดับถนน และระดับผิวดินเดิม ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

- มีผลกระทบต่อกิจกรรมการออกกำลังกายหรือไม่

- พื้นที่กิจกรรมการออกกำลังกายยังมีเหมือนเดิม ในส่วนเครื่องเล่นบริหารร่างกาย จะถูกนำไปติดตั้งในบริเวณใกล้เคียง

- ที่จอดรถสำนักงานจะเบียดเบียนพื้นที่สวนสาธารณะหรือไม่

- พื้นที่จอดรถสำนักงานจะใช้พื้นที่ในส่วนด้านข้าง และด้านหลังของอาคารสำนักงาน ส่วนพื้นที่ตรงลานคอนกรีตข้างหน้าจะใช้เป็นพื้นที่จอดรถของประชาชนที่เข้ามาติดต่องานเทศบาล

- ผลกระทบกับสนามเปตอง

- จะทำการปรับปรุงสนามเปตองให้ใหม่โดยขนาดเท่าเดิมแต่จะโยกย้ายเพียงตำแหน่งทิศทางของสนามเท่านั้น

ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน

                   คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการจ่ายขาดจากเงินสะสม และกู้เงินจาก สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ประกาศเทศบาลตำบลล้อมแรด

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เทศบาลตำบลล้อมแรด

*********************************

                   ด้วยเทศบาลตำบลล้อมแรด จะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม การบริการสาธารณะแก่ประชาชน และมีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ข้อ 5 วรรคแรก ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน นั้น

                   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เทศบาลตำบลล้อมแรด จึงประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

 

          1.วิธีการรับฟังความคิดเห็น คือ การประชาพิจารณ์

          2.ระยะเวลา สถานที่ รับฟังความคิดเห็น

             2.1 บ้านอุมลอง วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดอุมลอง

             2.2 บ้านเวียง วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดเวียง

             2.3 บ้านท่านาง วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดท่านาง

             2.4 บ้านล้อมแรด วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดล้อมแรด

             2.5 บ้านเหล่า วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดเหล่าหลวง

             2.6 บ้านหนองบัว วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.6

             2.7 บ้านดอนไชย วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

             2.8 บ้านหนองเตา วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555  เวลา 19.00 น. ณ วัดหนองเตา

             2.9 บ้านท่าเมล์ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ฯ

             2.10 บ้านสบคือ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดสบคือ

             2.11 บ้านเด่นแก้ว วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ วัดเด่นแก้ว

             2.12 บ้านหนองเชียงราน วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555 2556 เวลา 19.00 น. ณ วัดหนองเชียงราน

             2.13 บ้านดอนทราย วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ สำนักสงฆ์บ้านดอนทราย

             2.14 บ้านแพะหลวง วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555  เวลา 19.00 น. ณ วัดแพะหลวง

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่    11   ธันวาคม พ.ศ. 2555

                                                                  (นายจุมพร     ชมภูรัตน์)

                                                               นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view