สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,527
Page Views 2,098,962
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรดต้อนรับคณะสำนักเจ้าท่าภูมิภาคเชียงใหม่จัดเวทีซักซ้อมโอนภารกิจ “เจ้าท่า” สู่ อปท.ในพื้นที่อำเภอเถิน แม่พริก สบปราบ และแม่ทะ

ทต.ล้อมแรดต้อนรับคณะสำนักเจ้าท่าภูมิภาคเชียงใหม่จัดเวทีซักซ้อมโอนภารกิจ  “เจ้าท่า” สู่ อปท.ในพื้นที่อำเภอเถิน แม่พริก สบปราบ และแม่ทะ

ทต.ล้อมแรดต้อนรับคณะสำนักเจ้าท่าภูมิภาคเชียงใหม่จัดเวทีซักซ้อมโอนภารกิจ

“เจ้าท่า” สู่ อปท.ในพื้นที่อำเภอเถิน แม่พริก สบปราบ และแม่ทะ


      เมื่อเช้าวันนี้ (10 ก.ค.55) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด ในฐานะตัวแทน อปท.ในพื้นที่โซนใต้ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย นายอภิสิทธิ์ คำภิโร ผอ.สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ นายไฉน นาคทรัพย์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ที่ได้เดินทางมาพบปะกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 14 อปท.พื้นที่ อ.เถิน และ อ.แม่พริก ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ถ่ายโอนภารกิจ “เจ้าท่า” ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เพื่อทำความเข้าใจด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติ อำนาจหน้าที่ การอนุญาต การอนุมัติ และภารกิจต่างๆ ที่กรมเจ้าท่ามอบหมายให้กับ อปท. เพื่อให้เกิดความรักษ์ หวงแหน แม่น้ำ ลำคลอง ในการช่วยสอดส่องดูแล ตลอดจนเฝ้าระวัง ตรวจตรา การอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และรักษาสภาพธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมดุลย์

     ภายหลังในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า หรือ กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชย์นาวี ได้เข้าดำเนินการขุดลอกลำน้ำสาขาหลายแห่ง ตามภารกิจป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง ซึ่งมักจะพบการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย อาคารที่พัก โรงแรม การวางท่อระบายน้ำในโครงการหมู่บ้านจัดสรร การปล่อยสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ที่ทำให้แม่น้ำเกิดความตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผังเมือง ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยมีแนวโน้มทางสถิติเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ภารกิจการกระจายอำนาจที่ถ่ายโอนภารกิจสำคัญของ เจ้าท่า ให้ อปท.ได้มีอำนาจหน้าที่ และสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นการถ่ายโอนภารกิจสำคัญของเจ้าท่า จะทำไห้ อปท.มีอำนาจหน้าที่ และสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

     ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 มาตรา 78 และมาตรา 284 กำหนดให้มีการกระจายอำนาจของหน่วยงานของรัฐให้ อปท. และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 โดยภารกิจที่กรมเจ้าท่าได้มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ อปท.ได้แก่ การดูแลรักษาทางน้ำขนาดเล็ก การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ การดูแลท่าเรือโดยสาร การขุดลอกร่องน้ำขนาดเล็ก รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกอบรมทำความเข้าใจในครั้งนี้จะช่วยทำให้ อปท.สามารถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้งานในภารกิจหน้าที่ของการขออนุญาตของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคลดลง และคงฐานะในผู้ตรวจสอบการทำงานของ อปท.ว่าได้ดำเนินการตามระเบียบ หรือไม่เท่านั้น 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view