สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,655
Page Views 2,099,090
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด จัดโครงการยิ้มสวยวัยใส เพื่อสุขภาพฟันที่ดี สร้างเด็กยุคใหม่ปราศจากโรคฟันผุ

ทต.ล้อมแรด จัดโครงการยิ้มสวยวัยใส เพื่อสุขภาพฟันที่ดี สร้างเด็กยุคใหม่ปราศจากโรคฟันผุ

 

          เมื่อเร็วๆ นี้ งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ร่วมกับฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเถิน จัดโครงการยิ้มสวยวัยใสเพื่อเด็กไทยมีสุขภาพฟันที่ดี หลังสถานการณ์โรคในช่องปากเด็กวัยประถมศึกษา รับบริการรักษาโรคฟันผุ และโรคเหงืออักเสบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อจะสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากแก่เด็กๆ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ร่วมกันส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพช่องปากเด็ก เริ่มที่บ้าน โรงเรียน เพื่อลดปัญหาการสูญเสียฟันก่อนกำหนด

         นายวัชระ  กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยรายละเอียดโครงการยิ้มสวยวัยใส เป็นโครงการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโรคสุขภาพช่องปากที่เกิดกับเด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียนทุกคนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาให้ได้รับการดูแลทันตสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการป้องกันทันตสุขภาพที่มีคุณภาพ และครอบคลุม ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กในการดูแลรักษาอนามัยในช่องปากของตนเอง โดยคาดว่า จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งลงได้ร้อยละ 50 ในเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี โดยเฉพาะฟันน้ำนมของเด็กๆ จะได้มีฟันที่แข็งแรง ในการบดเคี้ยวอาหาร และมีรอยยิ้มสวยงาม

โดยฟันและอวัยวะในช่องปากเป็นด่านแรกของระบบย่อยอาหารและมีความสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสารของผู้คนในสังคม แต่จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและสภาพสังคมที่เร่งรีบ ทำให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป ในขณะที่ระบบบริการสุขภาพและระบบการพัฒนาคนยังไม่สามารถปรับตัวรองรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เด็กไทยในปัจจุบันจึงประสบปัญหา

          ทันตสุขภาพในลักษณะต่าง คือ ฟันผุเพิ่มขึ้น ทุก 5 ปี พบว่า เด็กอายุ 12 ปี มีแนวโน้มการเป็นโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้น แปรงฟันที่โรงเรียนลดลง กินขนมมากขึ้น แต่กินอาหารมีเส้นใยลดลง และยังพบว่า เด็กกินขนมวันละ 3-5 ครั้ง ใช้เงินค่าขนมวันละ 13 บาท นอกจากนี้ยังเข้ารับบริการทันตกรรมลดลง  

          รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยอีกว่า จากข้อมูลทางระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุข โรคฟันผุ ในปี 2544 พบว่า เด็กมีอัตราการผุของฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง (หรือถ้านับตาม location ในปากคือฟันซี่ที่หก) สูงกว่าฟันซี่อื่นๆในช่องปากคือ ร้อยละ 51.4 ของเด็กอายุ 12 ปี โดยมีการผุของฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งของขากรรไกรล่างในสัดส่วนที่สูงอย่างชัดเจน คือ ร้อยละ 36.4 รองลงมาเป็นการผุในขากรรไกรบน ร้อยละ 17.5 ซึ่งเมื่อนับรวมกับฟันที่เริ่มผุหรือเสี่ยงต่อโรคฟันผุหากไม่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันหรือการป้องกันแบบอื่น จะเป็นเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน กรามแท้ซี่ที่หนึ่งถึงร้อยละ 55.2 ในขากรรไกรล่าง และร้อยละ 41.0 ในขากรรไกรบน ดังนั้น การป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันซี่นี้จะสามารถลดการเกิดโรคฟันผุในภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ อนึ่ง ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลักษณะการสบฟันซึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการใช้งานของชุดฟันแท้ตลอดช่วงชีวิต การป้องกันการเกิดฟันผุในฟันซี่นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตด้วย วิธีการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันซี่นี้ ได้แก่ การทำการเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) ในช่วงวัยที่ฟันเริ่มขึ้นมาในช่องปาก (อายุ 6 ปี) เพื่อรอเวลาให้ฟันขึ้นเต็มที่ในช่องปากซึ่งต้องใช้เวลาอีก 2 ปีต่อมา ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกันฟันผุ ฟันที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลทำความสะอาดและได้รับฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอและมาตรการที่เหมาะสมที่สุด คือส่งเสริมให้เด็กได้แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร จึงจำเป็นต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เด็กวัยก่อนเรียนซึ่งเป็นช่วงที่ฟันแท้กำลังจะขึ้น ไปจนถึงเด็กวัยประถมศึกษาซึ่งฟันแท้กำลังทยอยโผล่ขึ้นมาในช่องปาก.

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view