สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,966
Page Views 2,098,342
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดี “ให้ยืมก่อนชดใช้ทีหลัง” หวังพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

ทต.ล้อมแรด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดี “ให้ยืมก่อนชดใช้ทีหลัง” หวังพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

 

ทต.ล้อมแรด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดี “ให้ยืมก่อนชดใช้ทีหลัง” หวังพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

          งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดี ประจำปี 2555 ให้เกษตรกรได้ยืมเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร “ปลูกก่อน” เมื่อ “เก็บเกี่ยว” แล้ว ให้ส่งใช้เงินเป็นค่าเมล็ดพันธุ์คืนต้นสังกัด ระยะเวลา 6 เดือน พร้อมน้อมนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ      พระเจ้าอยู่หัวฯ ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

          นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า กว่า 7 ปีมาแล้วที่โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โครงการนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับการจัดซื้อพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ในการปรับปรุงสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ไม่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะลักษณะอากาศในพื้นที่ค่อนข้างร้อน อุณหภูมิสูงสุด 43.1 องศาเซลเซียส ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว  และโรคระบาด โดยเฉพาะโรคไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล และเพลี้ยระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้ผลผลิตข้าวนาปีได้รับความเสียหาย ซึ่งต่อมาจึงหารือร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ตามภารกิจถ่ายโอนในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกข้าวที่ถูกวิธี รวมถึงกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม จึงเกิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีขึ้นมา

         เทศบาลตำบลล้อมแรด ตั้งอยู่พื้นที่ อ.เถิน       จ.ลำปาง อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางไปทางทิศใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองหลวงตามระยะทางถนนพหลโยธิน 514 กิโลเมตร เป็นหน่วยราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มีพื้นทั้งหมด 43 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,875 ไร่ มีหมู่บ้านในเขตบริการ 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

บ้านอุมลอง เวียง ท่านาง ล้อมแรด บ้านเหล่า หนองบัว บ้านดอนไชย หนองเตา บ้านท่าเมล์ สบคือ เด่นแก้ว หนองเชียงราน ดอนทราย และบ้านแพะหลวง

          นายจุมพร เปิดเผยว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของราษฎรในพื้นที่ กว่าร้อยละ 81.61 ประกอบอาชีพเกษตกรรม คิดเป็นพื้นที่ 21,935 ไร่ กว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่นาข้าว ทั้งฤดูนาปี และนาปรังนอกฤดู อาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ระบบชลประทาน สถานีสูบน้ำไฟฟ้า และน้ำฝน โดยนาปรังนอกฤดู เทศบาลได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนหันมารวมกลุ่มปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ (จำนำข้าวเปลือกนาปรัง) กับทางรัฐบาลอีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยที่ผลผลิตการปลูกข้าวนาปรังในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มีผลผลิตข้าวนาปีเสียหาย ปรากฎว่ามีเกษตกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มีผลิตมากกว่า 400 ตัน หรือ 400,000 กิโลกรัม นับเป็นความสำเร็จก้าวแรก ซึ่งคาดว่าการส่งเสริมดังกล่าวจะทำให้มีเกษตรกรหันมาร่วมโครงการเพิ่มขึ้น พื้นที่นาข้าวถูกใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และมีพื้นที่ว่างเปล่าน้อยลงโดยโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดี สำหรับดำเนินการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 125 ราย เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการส่งเสริม 7,275 กิโลกรัม แยกเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 จำนวน 3,275 กิโลกรัม และข้าวจ้าวพันธุ์ขาวดอก มะลิ 105 จำนวน 4,000 กิโลกรัม พร้อมจัดให้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ประชุมชี้แจงเงื่อนไขโครงการ และรณรงค์งดใช้สารเคมียาฆ่าแมลงในแปลงนาข้าว ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 176,050 บาท โดยเกษตกร    ผู้ปลูกข้าวในโครงการทั้งหมดจำทำสัญญายืมเมล็ดพันธุ์ข้าวของเทศบาล และจะต้องส่งใช้เงินคืนเท่ากับราคาทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเทศบาล โดยเม็ดเงินทั้งหมดจะนำเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการระยะต่อไปสำหรับจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการยืมใช้ในฤดูกาลใหม่ถัดไปนับเป็นรูปแบบวิธีการคิดที่สามารถบริหารจัดการชุมชนแบบองค์รวม ซึ่งคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลล้อมแรด ให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมการหลักเพื่อพัฒนาชุมชนในด้านการส่งเสริมอาชีพชาวนา ได้ใช้พื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ในเมื่อประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ผลิตข้าว และรายได้ส่งออกข้าวเป็นรายได้หลักอยู่อย่างนี้ อาชีพทำนาจึงกลายมาเป็นอาชีพที่มีคุณค่า และเป็นทางรอดหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนตำบลลล้อมแรดต่อไป 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view