สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,022
Page Views 2,098,398
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

การประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

การประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

การประชุม

คณะกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ครั้งที่ 2/2555วันที่ 31 พฤษภาคม  2555 เวลา 09.00 น

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด


วาระที่ 1                   ประธานแจ้งให้ทราบ      (นายวัชระ กาวิละนันท์)          

               คณะกรรมที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้มีคณะกรรมการอยู่ 37 คน  หลังจากเทศบาลได้มีการวางแผนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และได้จัดตั้งคณะกรรมดำเนินงานอีกชุดหนึ่งจำนวน 13 คน เพื่อความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการทำงานที่เร็วขึ้น คณะกรรมการชุดเล็กโดยมีผมนายวัชระ กาวิละนันท์ เป็นประธาน นายนรินทร์  ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล

นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ นายอรุณธวัฒน์ เป๋าสมบัติ คณะทำงาน นายสงคราม ลาดปะละ นายกิตติศักดิ์  เกิดเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาล นายสม  วาสนาที่ปรึกษาอาวุโส  นางยุพิน  เถาเปี้ยปลูกนายวิทวัส  ปันวารินทร์  นางกิ่งกาญจน์  สิงห์ทะ นายณัฐสิทธิ์  บุญมาก นางสาวจรรยา  บานทรงกิจ และนางสาวสุกัญญา  เครือนวล เป็นคณะกรรมการทำงานทั้งหมด  

              คณะกรรมทำงานชุดนี้ได้รวมนักวิชาการ 5 คน ตามแผนที่เราได้ทำกันไว้ ในเดือน กุมภาพันธ์ เราได้จัดประชุมคณะทำงาน/แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์การดำเนินงาน และในแผนที่ 2 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ โครงการที่เรานำเสนอให้เทศบาลตำบลเกาะคาเพื่อของบประมาณ มาจัดการในโครงการของเรา แต่ในขณะนี้เราได้รับเงินงวดแรก 130,000.- บาท โดยมีท่านนายกและปลัดเทศบาลไปลงนามบันทึกข้อตกลงการโอนเงินสนับสนุนของโครงการเมืองน่าอยู่นี้ หลังจากนั้นก็ได้สรุปผลการทำงานครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม เป็นที่เรียบร้อย และในแผนที่ 5 เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการลงพื้นที่ 14 หมู่บ้านในการลงประชมคมหมู่บ้านพร้อมกับโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  เรียบร้อยแล้ว จากการลงพื้นที่คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ได้อยู่ 9 แหล่ง และคณะกรรมจะได้สรุปผลคัดเลือกแหล่งเรียนรู้เบื้องต้น  6 แหล่งเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แหล่งที่ 1 แหล่งเรียนรู้ กองทุนออมบุญวันละบาท บ้านดอนไชย  แหล่งที่ 2 แหล่งเรียนรู้ สถาบันการเงินบ้านเวียง แหล่งที่ 3 แหล่งเรียนรู้ กลุ่มทำบายศรี บ้านเหล่า แหล่งที่4 แหล่งเรียนรู้ กลุ่มพุทธศาสนา บ้านเวียง (ชวนน้องเข้าวัด แหล่งที่ 5 แหล่งเรียนรู้ กลุ่มทำไม้กวาด บ้านท่าเมล์ แหล่งที่ 6 แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสบคือ  ในขณะนี้จะดำเนินการถอดแบบแหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแหล่งเรียนรู้เพื่อถอดเป็นบทเรียนเพื่อใช้ประกอบในการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป

 

วาระที่ 2              แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นายณัฐสิทธิ์  บุญมาก    ผู้รายงาน

               โครงการนี้เราได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลตำบลเกาะคาซึ่งเป็นแม่ข่ายในการดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ในการค้นหาแหล่งเรียนรู้ซึ่งทางคณะทำงานได้ออกประชาคมหมู่บ้านใน 14 หมู่บ้าน  โดยเริ่มหมู่บ้านที่ 1 บ้านอุมลองเรา

หมู่ที่ 1 ข้อ2. ธนาคารหมู่บ้าน(ธนาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านอุมลอง) จะเป็นกลุ่มย่อย มีฝาก ถอน และกู้ ธนาคารขยะบ้านอุมลอง(ได้รับเงินสนับสนุน) ได้ตั้งชื่อให้ใหม่ในที่ประชุมว่า ขยะทองคำ บ้านอุมลอง กลุ่มน้ำพริกลาบ อยู่ในเศรษฐกิจชุมชน และ ธนาคารขยะบ้านอุมลอง  หมู่ที่ 2 บ้านเวียง ที่เห็นเด่นๆ คือ สถาบันการเงินชุมชนบ้านเวียงและโรงสีข้าวกล้องหยอดเหรียญ ก็ทำอยู่ แต่ไม่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนสักเท่าไรเพราะข้าวกล้องไม่ค่อยมีใครรับประทาน เป็นลักษณะ (SML) ข้อ 3 กลุ่มเพาะเลี้ยงหนอนนก เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเหมือนกันมีสมาชิกกลุ่ม มีแหล่งขายพร้อมมีเงินหมุนเวียนตลอด และสถานที่ ก็OK และตรงนี้เทศบาลได้เข้าไปสนับสนุนด้วย มีวิทยากรให้ความรู้ แหล่งเรียนรู้น่าจะเป็นแหล่งที่เข้มแข้งเหมือนกัน    กลุ่มพุทธศาสนา บ้านเวียงได้ตั้งชื่อว่า (ชวนน้องเข้าวัด) กลุ่มนี้ค่อนข้างเข้มแข็ง จะไม่มีปัจจัยเงินเข้ามาเกี่ยวข้องใช้จิตอาสาเป็นหลักจะเอาเยาวชนในหมู่บ้าน เข้ามาทำวัดเย็น โดยพระอาจารย์ที่จิตอาสาที่จะอบรมเยาวชนเหล่านี้ให้ หรือถ้ามีงานหรือกิจกรรมเยาวชนเหล่านี้จะระดมช่วยกัน  ซึ่งในการรวมกลุ่มอาจจะเป็นวัด  โดยพระอาจารย์จะนำสวดมนต์ ซึ่งแหล่งเรียนรู้นี้เป็นแหล่งที่เข้มแข็งเหมือนกัน กลุ่มขนมไทยบ้านเวียง เป็นธุรกิจครัวเรือน และ กลุ่มทำถั่วเน่าก็เป็นธุรกิจครัวเรือนเหมือนกัน ใน หมู่ที่ 2 บ้านเวียงจะมี 3 ข้อ คือ 1 สถาบันการเงินชุมชนบ้านเวียง (สังคม) ข้อ 3 กลุ่มเพาะเลี้ยงหนอนนก (เศรษฐกิจ) และ ข้อ 4 กลุ่มพุทธศาสนา บ้านเวียง (เด็กและเยาวชน)  หมู่ที่ 3 บ้านท่านาง ข้อ 1. ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านท่านาง (รำกระบี่กระบอง จะมีผู้สูงอายุ (อยู่ในสุขภาพชุมชน ) หมู่ที่ 4 บ้านล้อมแรด ไม่มี หมู่ที่ 5 บ้านเหล่า กลุ่มบายศรีบ้านเหล่า มีความโดดเด่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้  หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านหนองบัว เคยทำแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว เพราะไม่มีตลาดรองรับ เลยล้มไป

หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชยที่เห็นเด่นๆก็ทั้ง 3 ศูนย์ที่เด่น คือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านดอนไชยของพี่ยุพิน  และ กลุ่มแปรรูปส้มเกลี้ยงและมะนาว จะขอหารือในที่ประชุมครับว่ากลุ่มส้มเกลี้ยงและมะนาวและกลุ่มดอนไชยพัฒนาซึ่งเมื่อก่อนจะมีกลุ่มเกษตรเข้ามารวมกลุ่มกันแต่ตอนนี้กลายเป็นธุรกิจส่วนตัวไปแล้ว หมู่ที่ 8 บ้านหนองเตา ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางเกษตรส้มเกลี้ยงและมะนาวไม่ได้ทำเป็นจริงเป็นจัง หมู่ที่ 9 บ้านท่าเมล์ กลุ่มไม้กวาดบ้านท่าเมล์ เป็นธุรกิจในครัวเรือน (เศรษฐกิจชุมชน) หมู่ที่ 10 บ้านสบคือ ข้อ 1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านสบคือกลุ่มอาชีพทำแชมพูสมุนไพรด้วยดอกอัญชัญ บ้านป้าเท หมู่ที่ 11 บ้านเด่นแก้ว ไม่มีที่น่าสนใจ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเชียงราน ข้อที่1 สนับสนุนส่งเสริมทำพริกบ้านหนองเชียงรานคล้ายกับบ้านอุมลองทำตามออเดอร์ หมู่ที่ 13 บ้านดอนทราย ข้อ1. ส่งเสริมสนับสนุนจักรสานตะกร้าใส่ผลไม้,สานกล่องข้าว,สานพัด (จำนวน 10 คน) กลุ่มผู้สูงอายุ ของบ้านใครบ้านมัน หมู่ที่ 14 บ้านแพะหลวง ข้อที่ 1 กลุ่มจักรสานบ้านแพะหลวง ตลาดยั่งยืน มีแหล่งตลาดทำงบอบเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเหมือนกัน  จากการลงประชาคม ประชาสัมพันธ์ ทั้ง 14 หมู่บ้าน คณะกรรมดำเนินงานได้คัดสรรแหล่งเรียนรู้ได้คัดสรรแหล่งเรียนรู้จากการลงประชาคมและประชาสัมพันธ์ได้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด6 แหล่ง  และเกณฑ์ในการคัดสรรแหล่งเรียนรู้ ตามมาตรฐาน 5 ก ดังนี้

วาระที่ 3           การประเมินและคัดสรรแหล่งเรียนรู้ตามโครงการฯ

เกณฑ์การประเมิน

 1. ก.1 หมายถึง กลุ่ม,การรวมกลุ่ม,ความเข้มแข็งของกลุ่ม
 2. ก.2 หมายถึง กรรมการ,การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม,การมอบอำนาจและหน้าที่
 3. ก.3 หมายถึง กฎ,ระเบียบ,มีการจัดตั้งกฎและระเบียบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 4. ก.4 หมายถึง กิจกรรม,มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
 5. ก.5 หมายถึง กองทุน,มีเงินทุนหมุนเวียนภายในและมีเงินทุนสำรอง,มีบัญชีการใช้จ่ายเงิน

และแหล่งเรียนรู้ที่คณะกรรมการได้คัดสรรเลือกไว้มีดังนี้ คือ

 1. แหล่งเรียนรู้ กองทุนออมบุญวันละบาท
 2. แหล่งเรียนรู้ สถาบันการเงินบ้านเวียง
 3. แหล่งเรียนรู้ กลุ่มทำบายศรี บ้านเหล่า
 4. แหล่งเรียนรู้ กลุ่มพุทธศาสนา บ้านเวียง (ชวนน้องเข้าวัด)
 5. แหล่งเรียนรู้ กลุ่มทำไม้กวาด บ้านท่าเมล์
 6. แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสบคือ

ในโอกาสขอเชิญประธานแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการคัดสรรได้เล่าถึงที่มาของแหล่งเรียนรู้ตลอดจน

กิจกรรมการดำเนินงานผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละแหล่งเรียนรู้ขอเรียนเชิญแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการคัดสรรแหล่งแรก เรียนเชิญประธานแหล่งเรียนรู้กองทุนออมบุญวันละบาทได้ให้เกียรติแนะนำตัวและแหล่งเรียนรู้ของท่านต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นางยุพิน  เถาเปี้ยปลูก ผู้รายงาน

          ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลล้อมแรดการดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน โดยมีการริเริ่มและความต้องการที่มาจากภาคประชาชน ซึ่งการเริ่มสวัสดิการชุมชนนั้นได้มีการดำเนินมายาวนาน แล้วในแต่ละหมู่บ้านซึ่งมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน ในอดีตแต่ละหมู่บ้านเป็นเพียงชุมชนเล็กๆซึ่งอยู่ร่วมกันในระบบเครือญาติ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ในภาวะเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย จึงทำให้การเข้าถึงสวัสดิการ จึงไม่ทั่วถึง และครอบคลุมทุกกลุ่ม จึงทำให้เกิดความคิดที่จะให้คนในชุมชนได้ปรับฐานคิดใหม่ ที่จะช่วยกันลดรายจ่ายวันละหนึ่งบาท ให้ท้องถิ่นและชุมชนได้มีการจัดระบบการออมเพื่อให้ในการจัดตั้งกองทุนในระหว่างที่อยู่ในวัยทำงาน อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยชุมชนและประชาชนที่เป็นสมาชิกเป็นผู้ดำเนินการ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่และบทบาท ในการหนุนเสริมและสนับสนุนให้เป็นระบบ และมีการออมเพื่อให้มีศักยภาพในการจัดสวัสดิการให้อย่างยั่งยืน

นายสถาพร  รัศมีเวียงชัย ผู้รายงาน

          สถาบันการเงินชุมชนบ้านเวียงก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ว่าจะพัฒนาระบบการเงินที่สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก จากกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมสู่ธนาคารหมู่บ้าน ที่ให้โอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักออมทรัพย์และให้มีการเรียนรู้ร่วมกันในระบบการพัฒนากองทุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้เกิดความรักสามัคคี จนทำให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งให้มีทุนหมุนเวียน สร้างเศรษฐกิจรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

          สถาบันการเงินชุมชนบ้านเวียงจัดตั้งขั้นโดยกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชนซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึง และใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเวียง อาทิ การออมทรัพย์ การรวมหุ้น และการกู้เงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป

นางคำหมื่น พิพัฒน์ประชา  ผู้รายงาน

          กลุ่มบายศรีบ้านเหล่ามีลักษณะการดำเนินงานของชาวบ้าน ซึ่งการเรียนรู้ครั้งแรกต้องอาศัยทุนทรัพย์ของตนเองจัดรวมกลุ่มมาทำการ เรียนรู้เบื้องต้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการทำบายสีก่อนหลังจากนั้นมีผู้ให้การสนับสนุนการเรียนครั้งนี้ โดยออกทุนทรัพย์และจัดหางบประมาณส่วนตัว จ้างวิทยากรชำนาญ ด้านการทำบายศรี แต่ละชนิด และให้ความรู้เรื่องบายศรีขั้นต้น เป็นระยะเวลา 2-3 เดือน กลุ่มบายศรีก่อตั้งกลุ่มครั้งนั้น โดยอาศัยความสามัคคีในการทำงานมารวมกันพร้อมถึงความเสียสละในครั้งนั้น ทางกลุ่มบายศรีบ้านเหล่าได้ก่อตั้งกลุ่มบายศรีปี พ.ศ. 2551 โดยใช้สถานที่การเรียนรู้ที่บ้านประธาน อสม. บ้านเหล่า คุณคำหมื่น พิพัฒน์ประชา

นายตาใจ  ลือชัย ผู้รายงาน

          กลุ่มทำไม้กวาดบ้านเมล์ เป็นลักษณะการดำเนินงานของระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุต้องการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้เกิดการรวมกลุ่มกันทำไม้กวาด ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2549 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตเป็นของใช้ในครัวเรือนสร้างรายได้ในครัวเรือน

นายวิทวัส  ปันวารินทร์  ผู้รายงาน

          กลุ่มพุทธศาสน์บ้านเวียงแนวคิดหลักในการดำเนินกิจกรรม โดยพระปลัดชัยวัฒน์ มีแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกของเด็กๆเยาวชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในพระพุทธศาสนา โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เยาวชนได้เข้ามาศึกษา หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมรักษาและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

          แนวคิดหลักของเยาวชนกลุ่มพุทธศาสน์บ้านเวียง มีความคิดว่าหลักศาสนา ในพระพุทธศาสนาเรียนรู้ให้เข้าใจ และนำไปประพฤติปฏิบัติ วัดสามารถทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมได้ วัดจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

นางกัลยา ลือเมือง ผู้รายงาน

          ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพชูชาติแนวคิดในการก่อตั้งตามนโยบาย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิดนี้ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพ ชูชาติ “ความลุ่มลึกในองค์ความรู้ท้องถิ่น เปรียบได้ดั่ง อัญมณีที่ทรงคุณค่ายิ่ง ถ้าได้นำมาเจียระไนให้พอเหมาะ พอดี จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน  เริ่มต้น เกษตรปลอดสารพิษ,ปุ๋ยสะอาด,ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม,งานประดิษฐ์จากใบตอง,การทำขนมพื้นเมือง,การแปรรูปผลไม้ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ,สมุนไพรและตำรับยา สู่ การพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วย สำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ การทำงานเพื่อคนอื่น ถือว่า ชีวิตนี้มีคุณค่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพชูชาติ ได้เริ่มด้วยจากแนวทางแห่ง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิดนี้เพื่อใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย คือรากฐานแห่งการกำหนดภารกิจให้เกิดความหลากหลายกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนความ ดีพอ และ พอดี,และเพียงพอ

การเริ่มต้นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพ ชูชาติได้รับความมืออย่างแข็งขันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ และคนในชุมชนหมู่บ้านสบคือ จนพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ของ กศน.,วิทยาลัยการอาชีพเถิน และเทศบาลตำบลล้อมแรด สุดท้ายเป็นวิสาหกิจชุมชน

วาระที่ 4   การถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรุ้ได้รับคัดสรร

นายณัฐสิทธิ์  บุญมาก ผู้รายงาน

          หลังจากเราได้แหล่งเรียนรู้ ทั้ง 6 แหล่งและนำมาถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการคัดสรรตามโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลล้อมแรด

      ผู้รับผิดชอบการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการคัดสรรตามโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลล้อมแรด

 1. แหล่งเรียนรู้ กองทุนออมบุญวันละบาท

ผู้รับผิดชอบ นางยุพิน  เถาเปี้ยปลูก และ นายกิตติศักดิ์ เกิดเที่ยง

 1. แหล่งเรียนรู้ สถาบันการเงินบ้านเวียง

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐสิทธิ์  บุญมาก

 1. แหล่งเรียนรู้ กลุ่มทำบายศรี บ้านเหล่า

ผู้รับผิดชอบ นายสงคราม  ลาดปะละ

 1. แหล่งเรียนรู้ กลุ่มพุทธศาสนา บ้านเวียง (ชวนน้องเข้าวัด)

ผู้รับผิดชอบ นายวิทวัส  ปันวารินทร์

 1. แหล่งเรียนรู้ กลุ่มทำไม่กวาด บ้านท่าเมล์

ผู้รับผิดชอบ นางกิ่งกาญจน์  สิงห์ทะ นางสาวจรรยา  บานทรงกิจ

และนางสาวสุกัญญา เครือนวล

 1. แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสบคือ

ผู้รับผิดชอบ นายวิทวัส  ปันวารินทร์

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 1. นักวิชาการเครือข่ายโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาลตำบลเกาะคาได้แจ้งให้ทราบเรื่องการทำจัดพิธี MOU เครือข่ายขยายผล ตามหนังสือที่ ลป 52106/ว1188 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555                  เรื่อง ขอเชิญประชุมและร่วมพิธี บันทึกลงนาม MOU ในวันที่ 7 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา และให้เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดแสดงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์
 2. แผนการดำเนินงานต่อไป

-          จัดเวทีระดมข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้

-          จัดเวทีนำเสนอข้อมูลและเติมเต็มหลักสูตร

-          ให้คำแนะนำการดำเนินงาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน

-          สนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้

-          จัดอบรมวิทยาการประจำแหล่งเรียนรู้

-          รวบรวมข้อมูล ถอดบทเรียนพร้อมจัดทำเอกสาร

-          อบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่

-          ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเกาะคา

-          เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน

-          ประชุมสรุปผลการทำงานครั้งที่ 3 (เดือน กรกฎาคม )

 1. ขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ลำดับที่ 10 จัดเวทีนำเสนอข้อมูลและเติมเต็มหลักสูตรเนื่องจาก เทศบาลตำบลเกาะคา แจ้งเลื่อนกำหนดการเยี่ยมชมจากเดิมประมาณ วันที่ 25-31 พ.ค. 2555 ขอเลื่อนเป็นประมาณวันที่ 15-20 มิ.ย. 55 จึงขอแก้ไขแผนการดำเนินงานข้อ 10 เป็น ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย.55 (ตามเอกสารแนบ)

 

นายวัชระ  กาวิละนันท์ เป็นผู้กล่าวปิดรายงาน

-          ต้องขอขอบคุณประธานแหล่งเรียนรู้ทั้ง 6 กลุ่ม ในส่วนแหล่งเรียนรู้อื่นที่ไม่ได้รับคัดสรร คงจะสนับสนุนและปรับปรุงไปเรื่อยๆ ในอนาคตต่อไป สำหรับแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือก ทางเทศบาลจะมีการส่งเสริมอาชีพต่อไปเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มอาชีพจะไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

-          อยากได้แหล่งเรียนรู้อีกสักหนึ่งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขอทุกคนปรึกษาหารือกันค้นหา อาจจะเป็นการจัดระบบขยะที่ดี เพราะในขณะนี้ขยะมีผลกระทบกับเทศบาลของเรามาก อยากได้ไอเดียของแต่ละคน 

-          ถ้ามีการประชุมครั้งต่อไปอาหารและเครื่องดื่มขอให้กลุ่มแม่บ้านทำอาหารเพื่อกระจายรายได้ให้กับแม่บ้าน

-          ขอให้ทุกคน ผู้นำชุมชน และทีมงานขอให้มีความสามัคคีกัน  ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ร่วมกันทำงานเพื่อให้เทศบาลตำบลล้อมแรดมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นไป

 

                  

วันประชุม                           ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม  2555 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด

เริ่มประชุม                           09.00 น.

ปิดการประชุม                       12.00 น.

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view