สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 11/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,963,788
Page Views 2,079,455
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรดประชาคมแจ้ง (เบาะแส) ยาเสพติด ครบ 14 หมู่บ้านแล้ว

 เทศบาลตำบลล้อมแรดประชาคมแจ้ง (เบาะแส) ยาเสพติด ครบ 14 หมู่บ้านแล้ว

 

เทศบาลตำบลล้อมแรดประชาคมแจ้ง (เบาะแส) ยาเสพติด ครบ 14 หมู่บ้านแล้ว

 

             เมื่อเร็วๆ นี้ งานยาเสพติด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้ร่วมกับเครือข่ายประชาชน 25 ตาสับปะรดประจำหมู่บ้าน กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน (เบาะแส) ยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการผู้ประสาน พลังแผ่นดิน   (25 ตาสับปะรด) ตำบลล้อมแรด เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมีแผนเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ และสิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ได้แสดงความเห็นส่วนตัว/ส่วนครัวเรือน ในการแจ้งข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน (เบาะแส) ยาเสพติด อย่างน้อยเป็นเวลา วัน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประชาคมครบ 14 หมู่บ้านแล้ว โดยข้อมูลความต้องการมี 5 ข้อมูล ประกอบด้วย

                              ๑.ข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน

                              ๒.ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน

                              3.ข้อมูลร้านจำหน่ายสุรา/บุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

                              4.ข้อมูลร้านเกมส์ที่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ

                              5.ข้อมูลข้าราชการ/พนักงานของรัฐที่มีพฤติกรรมเสพ/ค้ายาเสพติด

             โดยกล่องรับแจ้งข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน (เบาะแส) ยาเสพติด ที่ผู้นำหมู่บ้านได้รวบรวมนำส่งให้งานยาเสพติด เทศบาลตำบลล้อมแรด จะถูกรวบรวมนำส่งให้ ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน (ศตส.อ.เถิน) เพื่อรวบรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อกลั่นกรองปัญหา ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 ของรัฐบาล ประกอบด้วย โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หรือก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา,โครงการค่ายบำบัด/ฟื้นฟู    ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) โครงการจัดตั้งด่านเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รวมถึงโครงการตำบล TO BE NUMBER ONE โครงการกีฬาต้านยาเสพติด และโครงการ D.A.R.E. ฯลฯ

               แม้ว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา      ของเทศบาลตำบลล้อมแรด จะดำเนินการได้ยาก เพราะปัญหาการจัดหาสถานที่ดำเนินการไม่ได้ แต่คณะผู้บริหารเทศบาล โดยการนำของ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ พยายามหาทางให้มีโครงการลานกีฬาของตำบล สุดท้ายจึงมีโครงการจัดตั้งลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยขอรับการสนับสนุนการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าฟรีของ กฟภ.เถิน โดยลานกีฬาของหมู่บ้านในเขตเทศบาล 14 หมู่บ้าน จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (สนง.ป.ป.ส.ภาค 5) ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 20 มกราคม 2540

 

ระเบียบวาระการประชาคมแจ้งปัญหาความเดือดร้อน (เบาะแส) ยาเสพติด

โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลล้อมแรด

เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งให้กับที่ประชุมทราบ


ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องที่มาโครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลล้อมแรด 

                            โดยเทศบาลตำบลล้อมแรด ตามนโยบายรัฐบาล

 

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน (เบาะแส) ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อค้นหา 

                            ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดผู้ค้า/ผู้จำหน่าย /ผู้ผลิตยาเสพติด,ร้านเกมส์ และร้านจำหน่ายสุรา/บุหรี่ที่ให้บริการ

                            เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมเสพ/ค้ายาเสพติด

 

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 


  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view