สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,977,961
Page Views 2,098,337
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด จับมือเครือข่ายตาสับปะรดทุกหมู่บ้านเร่งบรูณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลล้อมแรด

ทต.ล้อมแรด จับมือเครือข่ายตาสับปะรดทุกหมู่บ้านเร่งบรูณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลล้อมแรด

 

ทต.ล้อมแรด จับมือเครือข่ายตาสับปะรดทุกหมู่บ้านเร่งบรูณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลล้อมแรด

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555

          ตามที่รัฐบาลประกาศเอาจริงเพื่อ “ยุติ” ปัญหายาเสพติด โดยกำหนดเป็นปัญหาของชาติต้องร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ ผลักดันเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยยุทธศาสตร์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยยึดหลัก “การให้โอกาสสุดท้าย” กลับตัว  ผู้เสพคือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนการปราบปรามให้ยึดหลักนิติธรรมในการลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกในทุกภาคส่วนเพื่อควบคุม และสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน สถานีตำรวจภูธรเถิน และภาคประชาสังคม เครือข่ายประชาชน จิตอาสา ตาสับปะรดประจำหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555 ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน และยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 อีกประการหนึ่ง ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งไว้ เพื่อสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ทั้งนี้เพื่อ เร่งลดสถานการณ์ยาเสพติด ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาความร่วมมือเชิงรุกไปสู่วาระแห่งภูมิภาค ขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตัดวงจรปัญหาทั้ง 3 วงจร ได้แก่ ด้านตัวยา (Supply) ด้านการใช้ (Demand) และด้านกลุ่มเสี่ยง (Potential Demand) ปรับวิธีการดำเนินงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติระยะ และกำหนดนโยบาย 3 ยุทธ์ 4 ปรับ 6 เร่ง ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้กับสังคมหมู่บ้าน/ชุมชน และหันมาร่วมมือกับทางการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องที่ โดยมีนายวานิช วิเชียรนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรดเป็นประธานเปิดโครงการ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน มีเครือข่ายประชาชนตาสับปะรด และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 150 คน ซึ่งหลังจากรับทราบผลการดำเนินงานก็จะลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน (เบาะแส) เกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับงานยาเสพติด สำนักปลัด เทศบาล และกิจกรรมประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ตาสับปะรด) ประจำหมู่บ้านในการวางแผนบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป. 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view