สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,673
Page Views 2,099,108
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลล้อมแรด

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลล้อมแรด

 

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

หลักการและเหตุผล

         ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานานแล้ว โดยมียุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด  ได้แก่  กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่  5 -14 ปี  แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย  การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น  จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ 

         ตำบลล้อมแรด  เป็นตำบลหนึ่งที่พบผู้ป่วยทุกปี     ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลล้อมแรด   จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น   เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนและโรงเรียนตลอดจนทุกภาคส่วน  ร่วมมือผนึกพลังความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน     

วัตถุประสงค์

   

            1.  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและเด็กนักเรียน

            2.  เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนัก

                 ถึงภัยโรคไข้เลือดออก

            3.  เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา

                และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

          

เป้าหมาย              หมู่บ้านในเขตเทศบาล            จำนวน     14      หมู่บ้าน

                           โรงเรียนในเขตเทศบาล           จำนวน     11      โรง

                           อสม.  ในเขตเทศบาล             จำนวน     400    คน           

 วิธีดำเนินการ


             1.  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

             2.  จัดประชุม   แกนนำชุมชน  อสม.  และครูอนามัยโรงเรียน

             3.  จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

             4.  จัดวันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้าน  วัด  โรงเรียนและสถานที่ทำงาน

                  พร้อมแจกทรายอะเบทให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน

             5.  สำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านโดย  อสม.  แต่ละหมู่บ้าน          

             6.  สำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนโดยแกนนำนักเรียน  (  มือปราบลูกน้ำยุงลาย  )

             7.  แจ้งผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายให้ผู้นำชุมชนทราบ

             8. ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก

                ตามที่ได้รับแจ้ง   จากสถานีอนามัย และโรงพยาบาล

 

ระยะเวลาดำเนินการ          พฤษภาคม    - กันยายน    2555

งบประมาณ     ใช้งบประมาณประจำปี 2555  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รายจ่ายประจำ   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,270,000 บาท   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตั้งไว้จำนวน  100,000  บาท โอนลด 55,000  บาท

คงเหลือ  45,000  บาท   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังนี้

1.   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม   กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน / อสม./ ครูอนามัยโรงเรียน 

      และเจ้าหน้าที่ จำนวน  60   คน  คนละ1 มื้อๆละ 25 บาท  เป็นเงิน       1,500      บาท

2.  ค่าเงินสนับสนุนหมู่บ้านในวันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ในหมู่บ้าน   

     จำนวน  14  หมู่บ้านๆ ละ 1,500   บาท   เป็นเงิน   21,000    บาท

3.  ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  จำนวน  2   ผืนๆละ 3,00 0 บาท  เป็นเงิน  6,000    บาท

     ( ขนาด 2.4 x 5 เมตร ข้อความตามที่เทศบาลกำหนด ติดประชาสัมพันธ์จุดสำคัญๆ ในเขตเทศบาล )

4.  ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ( ขนาด 1 X 3 เมตร )  จำนวน  1  ผืน   เป็นเงิน  500     บาท

5.  ค่าถ่ายเอกสารแผ่นคำปฏิญาณ  จำนวน  5,000   แผ่นๆละ 50 สต.  เป็นเงิน  2,500    บาท

6.  ค่าถ่ายเอกสารแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย  จำนวน  2,500  แผ่นๆละ 50 สต.  เป็นเงิน  1,250     บาท

7.  ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารแผ่นพับเรื่องโรคไข้เลือดออก  จำนวน   2, 500    แผ่น      

    แผ่นละ  2  บาท   เป็นเงิน       5,000    บาท

 

รวมเป็นเงิน     37,750      บาท     

            

ผู้รับผิดชอบโครงการ                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลล้อมแรด

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ   

         1.  โรงพยาบาลเถิน

        2.   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน             

        3.   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   สามารถลดอัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกของประชาชนและเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด

2.   ประชาชนตลอดจนหน่วยงานเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

3.   ผู้นำชุมชน / ประชาชน/ นักเรียนมีความรู้ตลอดจนตระหนักถึงภัยไข้เลือดออก

4.   สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน   เพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านและ

     โรงเรียน

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view