สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,547
Page Views 2,098,982
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555

การประชุมสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2555

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด

สมัยสามัญ   สมัยที่ 2   ประจำปี  2555

วันจันทร์ที่  14  พฤษภาคม  2555    เวลา  09.00 น.

  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด

 *******************************

 

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่อง  การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด  สมัยสามัญ 

                                สมัยแรก ประจำปี  2555   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555                       

ระเบียบวาระที่ 4         ญัตติ ขออนุมัติการขอทำกิจการนอกเขตเทศบาล  เพื่อขยายเขตไฟฟ้า

ระเบียบวาระที่ 5         ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

                               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ขยายเขตไฟฟ้า)  ในกองช่าง 

ระเบียบวาระที่ 6        ญัตติ ขอความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศที่ดินให้แก่เทศบาล เพื่อใช้เป็นทาง

                               สาธารณประโยชน์ (กองคลัง)

ระเบียบวาระที่ 7        ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555      

                               หมวดค่าครุภัณฑ์ (เลื่อยยนต์)   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รั้วบ้าน,

                              ซ่อมหลังคาห้องออกกำลังกาย, ป้ายประชาสัมพันธ์)  (กองช่าง)                                      

ระเบียบวาระที่ 8         ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

                             ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ศาลาที่พัก)  กองช่าง

ระเบียบวาระที่ 9         เรื่องอื่น ๆ

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view