สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,965,421
Page Views 2,081,400
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรดปรับโฉม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่น่าประทับใจ

เทศบาลตำบลล้อมแรดปรับโฉม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่น่าประทับใจ

 

“ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ”  

 

                1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

               ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ

และรวมถึงที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

ที่ใช้ประกอบกิจการ ร้านค้า บ้านเช่า หอพัก โรงสีข้าว ร้านอาหาร เป็นต้น

 

                ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

                มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

                ระยะเวลาการยื่นแบบ/ชำระภาษี

  รับยื่นแบบ          1  มกราคม 2555   -   28 กุมภาพันธ์ 2555

  รับชำระภาษี        1  มกราคม  2555  เป็นต้นไป

  ( หรือภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งใบประเมิน)

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนด(ภาษีค้าง)

-ไม่เกินหนึ่ง  คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

- เกินหนึ่งเดือนแต่ไม่ถึงสองเดือน คิดเงินเพิ่มร้อยละ 5

- เกินสองเดือนแต่ไม่ถึงสามเดือน  คิดเงินเพิ่มร้อยละ 7.5

- เกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน     คิดเงินเพิ่มร้อยละ 10

*** ค่าภาษีตั้งแต่ เก้าพันบาทขึ้นไปแบ่งจ่ายสามงวดได้

 

การประเมินภาษี

1.กรณีหาค่าเช่าได้ คิดจากค่าเช่าที่สมควรได้รับในปีที่

ผ่านมาในอัตราร้อยละ 12.5

2.กรณีหาค่าเช่าไม่ได้คิดจากค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตารางเมตรต่อเดือนในอัตราร้อยละ 12.5

 

2.ภาษีป้าย

        ภาษีป้าย  หมายถึงป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า

หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ

ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

                เจ้าของป้ายเป็นผู้เสียภาษี

 

ระยะเวลาการยื่นแบบ/ชำระภาษี

      รับยื่นแบบ    1  มกราคม 2555  -   31  มีนาคม  2555

      รับชำระภาษี 1  มกราคม  2555  เป็นต้นไป

     (หรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน )

*** กรณีติดตั้งป้ายใหม่ให้ยื่นแบบ/ชำระภาษีภายใน 15 วันหลังจากติดตั้งป้าย

 

การคิดเงินเพิ่ม

1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีลดลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้าย

    ที่ประเมินเพิ่ม

3.ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

 

การประเมินภาษี

1.ป้ายอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

2.ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา  20 บาท

3. ป้ายไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมาย / ป้ายที่อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้

หรือ ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศได้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

 

3.ภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ภูเขาหรือที่มีน้ำด้วยเจ้าของที่ดินหมายความว่า

บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดิน

ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

 

ระยะเวลาการยื่นแบบ/ชำระภาษี

     รับยื่นแบบ ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ / หรือทุก 4 ปี

ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินใหม่   รับชำระภาษี   1 มกราคม 2555  เป็นต้นไป

 

การคิดเงินเพิ่ม

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงิน

     ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

2. ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ยี่สิบสี่ต่อปีของจำนวนเงิน

    ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่


 ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  ในวัน เวลาราชการ  

 โทรศัพท์  054-291520 ต่อ  18    โทรสาร  054- 292103    

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view