สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,663
Page Views 2,099,098
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เถินจัดงานวันสตรีสากล ต้านใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี

เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เถินจัดงานวันสตรีสากล  ต้านใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี

เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เถินจัดงานวันสตรีสากล

ต้านใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี 

เทศบาลตำบลล้อมแรด ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 ตำบล อำเภอเถิน และกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเถิน จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 รณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในเด็ก และสตรี ยกย่องสตรีแบบอย่างของการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายอำเภอเถิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก

นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ

ได้กำหนดให้วันที่  8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เทศบาลตำบลล้อมแรดจึงได้ร่วมกับหน่วยงาน อปท.ในพื้นที่จัดกิจกรรมวันสตรีสากลขึ้น เพื่อเสริมสร้างเจตคติของสังคมในการคำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทุกด้าน และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล ต่อต้านการใช้ความรุนแรงของเด็กและสตรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากเทศบาล และ อบต.ในพื้นที่ 8 ตำบล สำหรับจัดงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมช่วงเช้าจัดให้มีการเดินขบวนของกลุ่มสตรี 8 ตำบล รณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี ไปตามถนนสายเถินบุรี ผ่านชุมชนต่างในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด ภายในงานยังจัดให้มีการประกวดสตรีที่มีผลงานดีเด่น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงง ด้านอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย และด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสตรีและตำบล การฝึกวิชาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี อาทิ การฝึกทำตุง การทำดอกฝึ้น ทำสวยใบตอง ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ การเกล้าผม และการจัดขันโตก อาหารพื้นเมือง น้ำพริกหนุ่มพร้อมเทียบเคียง เป็นต้น

ทั้งนี้คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเถิน (กพส.อ.เถิน) ได้คัดเลือกสตรีผู้มีผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นจากตำบลต่างๆ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นางวังพิงค์ เครือคำอ้าย , นางกรองทิพย์ ปัญญาวงศ์ , นางสุทธิรักษ์ สิทธิพันธ์ , นางระทม ปาละวงศ์ , นางอรวรรณ ศรีภักดี ,นางศิริพร แก้วบัววงศ์ ,นางสองเมือง เทือกมนต์ และนางภัชราภรณ์ ศรีตนไชย พร้อมยกย่องให้เป็นแบบอย่างของสตรีผู้มีผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นสาขานักพัฒนาอีกด้วย 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล)
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520
www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่
------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view