สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,648
Page Views 2,099,083
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ผู้บริหารรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้บริหารรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้บริหารรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจิงจังและน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ เรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้ลุล่วงและกำหนด “ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุแห่งทั่วประเทศ เพื่อ ให้ อปท.เป็นหลักร่วมกับพลังมวลชน อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำธรรมชาติ และองศ์กรภาคประชาชน ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจึงได้ขอความร่วมมือให้ อปท. พิจารณาดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้สนับสนุน ศพส.จ. และ ศพส.อ. เพื่อบูรราการการทำงานร่วมกัน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย/กลไกผู้ประสายงานพลังแผ่นดิน จำนวนหมู่บ้านละ 25 คน ติดตามหาความเคลื่อนไหวของผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ และสถานการณ์ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

2. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผน และงบประมาณด้านการบำบัดรักษา และช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยให้ยึดพื้นที่เป็นหลัก และจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

      2.1 สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน

      2.2 ตรวจสอบ คัดกรอง จำแนกผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคสมองติดยา ชักชวน จูงใจ นำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยา แบบสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบ อปท. บำบัด หรือชุมชนบำบัด

      2.3 ในกรณีที่ผู้เสพ/ผู้ติดยาที่ต้องใช้ระยะเวลานานให้ประสานงานกับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นำผู้ป่วยเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม

      2.4 ให้มีระบบติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ภายหลังการบำบัดรักษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข เพื่อมิ ให้กลับไปมีพฤติกรรมซ้ำอีก ทำ ให้สามารถลดจำนวนผู้เสพได้อย่างแท้จริง

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบำบัดรักษา สนับสนุนการติดตามช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษา และที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมภาคประชาชน เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ อปท.

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อลดพื้นที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนเพิ่มพื้นที่/กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์

7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

8. พิจารณาจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ตามบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยนำกรอบยุทธสาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดไปเป็นแนวทาง และให้สอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555”

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยังได้มอบนโยบายในส่วนของการแก้ไขปัญหาหมอกควันของ อปท. ซึ่งปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และมักจะเกิดขึ้นทุกปีในฤดูหนาว โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี ซึ่งมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง ฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้ ไม่ตกลงสู่พื้น ก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุม สาเหตุของปัญหาเกิดจากการเผาป่า เผาหญ้าข้างถนน เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน การเผาวัสดุทางการเกษตร ประกอบกับกิจกรรมของภาคส่วนต่างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่สนับสนุนให้เกิดปัญหาหมอกควันรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาหมอกควันของจังหวัดลำปางได้บรรเทาเบาบางลง จึงขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาหมอกควัน เช่นงดการเผาขยะหรือวัสดุเหลือใช้ในชุมชน รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะของครัวเรือนอย่างถูกวิธี การไม่เผาวัสดุจากการเกษตรโดยการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การไถกลบตอซังนำไปทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล) เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520 www.lomrad.com

ข่าว/เผยแพร่ ณัฐสิทธิ์  ------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view