สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,560
Page Views 2,098,995
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลล้อมแรด มอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

เทศบาลตำบลล้อมแรด มอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

เทศบาลตำบลล้อมแรด มอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

เทศบาลตำบลล้อมแรด จัดโครงการสร้าง ซ่อมบ้านให้ประชาชนตำบลล้อมแรด 10 หลัง โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หวังช่วยเหลือพลเมืองดี ด้อยโอกาส ฐานะยากจน และไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข เผยระยะ 5 ปี สร้าง และซ่อมบ้านแล้ว 14  หลังงบประมาณกว่า 7 แสนบาท

นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

จัดทำโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เพื่อให้หน่วยงาน อบจ.เทศบาล และ อบต.ทั่วประเทศ และประชาชนร่วมกันฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5ธันวาคม 2554 โดยสนับสนุนให้ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ดอยโอกาส ยากไร้ และฐานะยากจน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีขวัญกำลังใจต่อสู้ชีวิตในสังคมได้อย่างผาสุก

นายจุมพร เปิดเผยว่า  เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งจัดทำโครงการดังกล่าว เป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจ้างเหมาเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างประชาชน ชุมชน หรือหมู่บ้าน และท้องถิ่นด้วยกันเอง ภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่จะต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังกำหนด   ทั้งนี้การก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการบ้านท้องถิ่นไทย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 มีการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว3 หลัง และในปีงบประมาณ 2554 มีการก่อสร้างบ้านเสร็จไปแล้วอีก1 หลัง และซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมอีก 9 หลัง และสนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแก่ประชาชนผู้ยากไร้จำนวนหนึ่ง รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการกว่า 300,000 บาท เพื่อเตรียมส่งมอบก่อนสิ้นปีนี้

นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยอีกว่า ในการพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ โดยพิจารณาจากผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน เป็นบุคคลที่เลื่อมใส และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ ฐานะยากจน เป็นบุคคลที่ไม่ทอดทิ้งบุพการี และบุตร มีจิตใจสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ อดทนต่อสู้กับความยากลำบาก ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และอบายมุข หรือเป็นผู้ที่ลดละเลิกมาแล้ว โดยการพิจารณาของคณะกรรมการเห็นว่าการช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วน ในรายที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือการยินยอมก็จะได้รับการพิจารณาก่อน ตามลำดับ

โดยในปี2554 ได้พิจารณาสร้างบ้านทั้งหลังให้แก่ นายอดุลย์ ปั้นฉ่ำ บ้านเลขที่9849 งบประมาณ 175,000 บาท และยังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือในลักษณะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนอีก9ครอบครัว โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่วนค่าแรงหาได้จากแรงงานในหมู่บ้านช่วยกัน ซึ่งการออกแบบโครงสร้างบ้านเทิดไท้ แบบแปลนจะเป็นออกแบบตามบริบทของพื้นที่ โดยพิจารณาตามขนาดของบ้าน งบประมาณ และเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535ภายในตัวบ้านออกแบบให้มีจำนวนห้อง 1 ห้องนอน 1ห้องโถง และ 1 ห้องน้ำ เพื่อให้ผู้พักอาศัย ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบจำนวนประชากรของผู้ยากไร้ ฐานะยากจนในเขตเทศบาล ยังพบว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากที่รอคอยความช่วยเหลืออีกจำนวนหลายครอบครัว แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด อาจจะต้องรองบประมาณช่วยเหลือในปีถัดไป ซึ่งก็ยอมรับว่าการก่อสร้างบ้าน และซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยดังกล่าวมานี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย และผดุงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล) เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520 www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่ ------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view