สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,579
Page Views 2,099,014
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ทต.ล้อมแรด รณรงค์ ปชช.คัดแยกขยะต้นทาง แนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการขยะ

ทต.ล้อมแรด รณรงค์ ปชช.คัดแยกขยะต้นทาง แนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการขยะ

ทต.ล้อมแรด รณรงค์ ปชช.คัดแยกขยะต้นทาง แนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการขยะ

                           นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรดกล่าวว่า ขยะ เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดกับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีการประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นพื้นที่เขตเมืองที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งระบบสาธารณูปโภค   และคุณูปการและวิวัฒนาการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นทุกวันทำให้มีขยะตกค้างมากขึ้น จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบก็จะทำให้ปัญหาดังกล่าวเบาลงกลายเป็นเรื่องธรรมดา นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายกับผู้เข้ามาบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องคิดช่วยกันคิดหาแนวทางจัดการกับขยะที่กำลังจะล้นเมืองให้ถูกต้องตาหลักสุขาภิบาลและเหมาะสมกับบริบทของขนาดพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่อสุขภาพประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพประชาชน และค่านิยมทางบวกต่อการมีสุขภาพดี   

                        นายจุมพร  กล่าวว่า เทศบาลตำบลล้อมแรดซึ่งเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีอาณาเขตพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ21,935 ไร่ เป็นเมืองผ่านหน้าด้านของจังหวัดลำปาง มีศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคมขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จุดพักสินค้าที่มีเส้นทางผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด เชื่อมต่อพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ซึ่งได้แก่ ลำพูน แพร่ สุโขทัย และตาก ตำบลล้อมแรดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14 หมู่บ้าน มีประชากรเฉลี่ย 16,700 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ข้าราชการ และรับจ้าง ประชากรมีรายได้ จปฐ.โดยเฉลี่ยประมาณ 52.756.19 ต่อคนต่อปี มีตลาดเอกชน 9 แห่ง แบ่งเป็นตลาดประเภทที่ 1 ที่เป็นโครงสร้างอาคารถาวรมีขนาดพื้นที่มากกว่า 200 ตร.ม. จำนวน 4 แห่ง ตลาดหมู่บ้าน 3 แห่ง ตลาดนัด 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการน้ำมัน 5 แห่งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ อีก 2 แห่ง มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า  และธุรกิจ sME มากมายนับ 100แห่ง อีกทั้งสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน 11แห่ง โรงพยาบาลประจำอำเภอ และสถานีอนามัย รวม 2 แห่ง และหน่วยงานราชการส่วนกลางและภูมิภาค หลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจ มีการบริโภคสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลทำให้ขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย จากเดิมที่เทศบาลจัดเก็บวันละ 10ตัน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการประมาณวันละ8,000 บาท หรือเดือนละ 2.4 แสนบาทหรือประมาณ 2.8 ล้านต่อปี หากปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆจะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ขยะล้นเมือง รวมถึงจะต้องเสียเงินจำนวนมากและสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาด้านด้านอื่นโดยเฉพาะการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกจัดเก็บ กว่าร้อยละ 70เป็นขยะที่มีประโยชน์ สามารถย่อยสลายได้ และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์             แบ่งเป็นขยะย่อยสลายได้ และขยะขายได้แต่หากมีการคัดแยกขยะจะทำให้เหลือขยะที่ต้องจัดเก็บไม่ถึงร้อยละ 30 เท่านั้น

                        สำหรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในความดูแลของเทศบาลบนเนื้อที่ 110 ไร่โดยประมาณซึ่งกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ในอดีตรองรับปริมาณขยะได้จำนวนหลายร้อยตันโดยวิธีการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลได้ ปัจจุบันถูกใช้งานมาร่วม 15 ปี และกำลังจะกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลล้อมแรดต้องคิดค้นหาวิธีทางการกำจัดแบบใหม่เข้ามาแก้ไข เนื่องจากขยะบางชนิดซึ่งต้องใช้ระยะเวลาย่อยสลายยาวนาน 20 – 300 ปี เช่นขยะจำพวกถุงพลาสติก และภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆดังนั้นการฝังกลบไม่นานไม่อาจทำให้ขยะดังกล่าวย่อยสลายในเวลาจำกัดได้จึงยากที่จะเปิดหน้าดินขุดหลุมฝังกลบใหม่บนพื้นที่ใช้งานเดิมได้ ขณะเดียวกันเนื้อที่กว่าร้อยละ70 ถูกใช้งานเกือบเต็มพื้นที่แล้วโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบบูรณาการ จึงเป็นหนทางใหม่ที่คาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้โดยการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งราษฎร์ รัฐ และเอกชน และความจริงจังของพี่น้องประชาชน ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันหน้ามาช่วยกันลดขยะต้นทางซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว ปลูกฝังวินัยในตนเอง สร้างค่านิยมใหม่แบบพึ่งพาตนเองและไม่ฟุ่มเฟือย

                        โดยทุกคนสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้เป็นแบบอย่างที่เริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว และชักชวนไปสู่ชุมชน สถานที่ทำงานโรงเรียน ให้ช่วยกันลด และคัดแยกขยะ เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี โดยยึดหลักการ และวิธีที่ง่ายที่สุดได้ดังนี้

                        ลดการใช้ (Reduce) อาทิ ลดการขนขยะเข้ามาบ้านไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก กระดาษต่างๆ เช่น ใช้ถุงผ้าแบบหิ้วได้แทนถุงพลาสติกรวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยารีดผ้า ถ่านไฟฉายแบบชาร์จพลังงานได้ ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้านหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น ยากำจัดแมลง หรือน้ำยาทำความสะอาดต่างๆควรจะหันไปใช้วิธีทางธรรมชาติจะดีกว่า เช่น ใช้ผลมะนาว มะกรูดหรือน้ำหมักชีวภาพในการดับกลิ่นห้องน้ำ สารสกัดจำพวกสมุนไพร เป็นต้น


                        ใช้ซ้ำ (Reuse)เป็นการนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วไม่เปรอะเปื้อนสามารถนำกลับมาใช้ใส่ของอีกครั้งหรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน นำสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่นนำยางรถยนต์มาทำเก้าอี้ นำขวดน้ำพลาสติกมาดัดแปลงที่ใส่ของ หรือแจกันนำเศษผ้ามาทำแปลนอน ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า เป็นต้น

                        รีไซเคิล (Recycle)เป็นการนำเอาวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็กอะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งเราสามารถทำได้โดยคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ออกจากขยะรวมนำไปล้างทำความสะอาดใส่ภาชนะแยกชนิดเก็บไว้รอขายพ่อค้าของเก่า หรือนำไปบริจาคและฝากเข้าธนาคารขยะหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มกำไร จากเงินปันผลรายปีก็ได้

                        นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรดกล่าวต่อว่า สำหรับขยะเปียก จำพวกเศษผัก ผลไม้ที่มาจากครัวเรือน ร้านจำหน่ายอาหารซึ่งย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ สามารถนำไปเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ซึ่งเรื่องนี้กำลังได้รับความนิยมสูง เมื่อไส้เดือนกินขยะเหล่านี้จะถ่ายมูลออกมาซึ่งในมูลไส้เดือนเมื่ออยู่ในดินจะให้แร่ธาตุสารอาหารเป็นปุ๋ยบำรุงดินส่วนน้ำที่ไหลออกมาตามท่อซีเมนต์สามารถนำไปเป็นส่วนผสมสำหรับรดน้ำหรือฉีดพ่นผักให้ดกงามได้ แต่หากเป็นเศษข้าว-น้ำแกงก็นำไปผสมกับรำข้าวใช้เป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปเช่น เลี้ยงไก่ หมูหลุม หรือจะนำไปทิ้งในบ่อซีเมนต์รวมกับผักใบไม้เพื่อให้ย่อยสลายในธรรมชาติก็ได้ นอกจากนี้ขยะเหล่านี้ยังสมารถนำมาใช้ทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพก็ได้ โดยใช้ควบคู่กับสารเร่งพัฒนาที่ดิน หรือพด.ตามคุณสมบัติหลายประการ มีให้เลือกตั้งแต่ สารเร่ง พด.1 – พด.12สำหรับทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจัดทำน้ำหมักชีวภาพไล่กลิ่นเหม็นตามท่อน้ำทิ้ง โรงเรือนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทำสารสกัดไล่แมลง ปุ๋ยหมักบำรุงดิน และฉีดพ่นพืชผักสวนครัวเพื่อเพิ่มผลผลิตและงอกงาม โดยหัวเชื้อสารเร่งดังกล่าว และวิธีการใช้ ติดต่อรับได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดหรือที่อาสาสมัครหมอดินอาสาประจำตำบลไม่มีค่าใช้จ่ายและสิ่งสำคัญคือสามารถนำไปทำเองใช้เองได้ที่บ้าน ขั้นตอนและวิธีการทำง่ายและไม่ยุ่งยาก

                        “เลือกจะทิ้งขยะสักชิ้น สองชิ้น หย่อนลงถังขยะ ต่อไปคงจะต้องมาคิดกันให้ดีๆ ว่าจะทิ้งลงถังหรือไม่เมื่อขยะมีประโยชน์ ก็ต้องคิดต่ออีกว่าจะนำไปใช้ทำอะไร แบบว่าทำให้คุ้มค่าที่สุดขยะบางชนิดมีมูลค่าเพิ่มในตัว ทำคุณประโยชน์ บางชนิดช่วยลดต้นทุนการเกษตรบางชนิดขายได้มีเงินเหลือใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นเงินออมให้บุตรหลานหรือเก็บไว้จ่ายซื้อหาของใช้ที่จำเป็นในบ้าน แต่หากคิดว่าตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็อาจจะนำไปให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้” นายจุมพรฯ กล่าว.

                        ขณะเดียวกันก็ยังพบขยะบางอย่างที่เหลือใช้จากการก่อสร้างอาทิ เศษอิฐหัก บล็อกปูน ผนังปูนแตกที่เจ้าของไม่ได้ใช้แล้ว และจำเป็นต้องขนนำมาทิ้งยังสถานที่ทิ้งขยะและมีความเป็นไปได้ให้นำไปถมที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งจะเกิดประโยชน์กว่านอกจากนี้ยังมีท่อนไม้ที่ตัดทอนแล้วขนมาทิ้ง ในหลุมฝังกลบขยะแท้จริงแล้วท่อนไม้เหล่านี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้มากมาย เช่นทำฟืนในครัวเรือน เพาะเห็ดฟาง ดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงกิ่งชำกล้วยไม้สำหรับตกแต่งสวนหน้าบ้านเป็นต้น.

 

                        การบริหารจัดการขยะอย่างง่ายด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง จึงเป็นวิธีทำที่ง่ายที่สุด และสามารถบริหารได้ด้วยตนเองที่บ้านหลังจากนั้นก็ชักชวนบุตรหลานให้ทำตาม จากครอบครัว สู่ชุมชน และหมู่บ้าน ดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านมาช่วยกันคัดแยกขยะต้นทางกันเถอะครับนอกจากจะเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเองแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาการจัดเก็บขยะของเทศบาลเมื่อทำให้ขยะมีปริมาณลดลง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็ลดลงตามไปด้วย โดยขยะส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อม และยังช่วยชาติประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบจากขยะรีไซเคิลอีกด้วย..................///////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์  (งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล)
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.054-291520
www.lomrad.com

อรุณธวัฒน์ ภาพ/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ เผยแพร่
------------------------------------

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view