สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,640
Page Views 2,099,075
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน

                               กระบวนการให้บริการ                               เวลาปฏิบัติงานเดิม                                   เวลาที่ปรับลด
          สำนักปลัด    
                                  1.การแจ้งเกิด                                          10 นาที /  ราย                                     8 นาที /  ราย
                                  2.การแจ้งตาย                                          10 นาที่ / ราย                                      8 นาที / ราย
                                  3.การย้ายที่อยู่                                         10 นาที / ราย                                      8 นาที / ราย
                                  4.การกำหนดเลขที่บ้าน                               3 วัน / ราย                                         2 วัน / ราย
                                  5.การทำบัตรประจำตัวประชาชน                  10 นาที / ราย                                       8 นาที / ราย
                                  6.การคัดรับรองรายงาน ,หลักฐานข้อมูล        10 นาที / ราย                                       8 นาที / ราย
                                  7.การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค                 1 วัน                                                   3 ชม./ วัน
                                  8.การช่วยเหลือสาธารณภัย                        1 ชม.                                                 ในทันที
                                  9.การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์                                                                                   ให้แจ้งตอบรับ
                                     การดำเนินการให้ผู้ร้อเรียนทราบภายใน 7 วัน
         

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
                                  1.ขออนุญาตประกอบกิจการ                    30 วัน / ราย                                            20 วัน / ราย
                                  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขออนุญาตใหม่
                                  /ต่อใบอนุญาติ 
                                  2.การขออนุญาติจัดตั้งตลาด                    30 วัน / ราย                                            20 วัน / ราย
                                  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต  
                                  3.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด                    30 วัน / ราย                                            20 วัน / ราย
                                  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต  
                                  4.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่           30 วัน / ราย                                            20 วัน / ราย
                                  หรือทางสาธารณะ ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาติ   

กองคลัง    
                                  1.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น                            8 นาที / ราย                                            6 นาที / ราย
                                  2.จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน                     8 นาที / ราย                                            6 นาที / ราย
                                  3.จัดเก็บภาษีป้าย                                      8 นาที / ราย                                            6 นาที / ราย
กองช่าง    
                                  1.ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กรณีขอนุญาตก่อสร้างตาม
                                   กรณีทั่วไป                                                                                    แบบกรมโยธาธิการและผังเมือง
                                   - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง                                                         ระยะเวลา 10 วัน
                                   - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต   
 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view