สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,542
Page Views 2,098,977
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

การขอหมายเลขประจำบ้าน

การขอหมายเลขประจำบ้าน
ต้องนำเอกสารมาดังต่อไปนี้    
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ (เจ้าบ้าน)
3. ใบอนุญาติให้ปลูกสร้างอาคาร (สำนักการช่างออกให้)
4. หนังสือรับรองอาคาร (สำนักการช่างออกให้)
5. ใบยื่นคำร้อง (ทร. 9) (ขอรับที่งานทะเบียนราษฎร)    
กรณี เจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจ ของเจ้าบ้าน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับ
การขอหมายเลขประจำบ้าน ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นขอ และอนุมัติให้ ภายใน 15 วัน    
   
การแก้ไขรายการ
ในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ทุกรายการ    
เจ้าบ้านหรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าตัว บิดา - มารดา สามี - ภรรยา เป็นผู้ขอแก้ไขรายการ กรณีเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดา มารดา ดำเนินการแก้ไขรายการได้ พร้อมนำเอกสารมา ดังนี้ 
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. สูติบัตร (ใบเกิด) หรือ
3. หลักฐานทางการศึกษา (ใบสุทธิ) หรือสำเนาทะเบียนนักเรียน หรือ
4. หลักฐานทางการทหาร (ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 9) หรือ
5. ใบสำคัญทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญหย่า หรือ
6. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล    
  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view