สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,666
Page Views 2,099,101
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

เทศบัญญัติสูบน้ำไฟฟ้า และข้อบังคับ

เทศบัญญัติตำบลล้อมแรด

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

พ.ศ. 2551

 

..............................................................

 

 

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 เทศบาลตำบลล้อมแรดออกเทศบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้

 

                   ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติตำบลล้อมแรด เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2551

 

                                ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้ว 7 วัน

 

หมวดที่ 1

ข้อความทั่วไป

 

                                ข้อ 3  ในเทศบัญญัตินี้

                                เทศบาล หมายถึง เทศบาลตำบลล้อมแรด

                   นายกเทศมนตรี หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

                                สถานีสูบน้ำ หมายความว่า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เทศบาลได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และรวมถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เทศบาลได้ก่อสร้างขึ้นเองด้วย

                                เกษตรกรรม หมายความว่า การทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรมประเภทอื่น

                                กลุ่มผู้ใช้น้ำ หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้มารวมตัวจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำและใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรือโดยการรับรองจากเทศบาล

 

 

 

                                สมาชิกผู้ใช้น้ำ หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ำของเทศบาล และได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้

                   คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำที่อยู่ในเขตของเทศบาล

                                ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำที่อยู่ในเขตของเทศบาล

                                กรรมการ หมายความว่า กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำที่อยู่ในเขตของเทศบาล

                                ข้อบังคับ หมายความว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำซึ่งออกโดยเทศบาล

 

                                ข้อ 4  ให้นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรดรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ โดยมีอำนาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานีสูบน้ำและแต่งตั้งพนักงานเพื่อดำเนินการตามเทศบัญญัตินี้

 

                   ข้อ 5  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลและมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการบริหารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

 

หมวด 2

คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ

 

                   ข้อ 6  ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำของสถานีสูบน้ำแต่ละแห่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการของสถานีสูบน้ำนั้น

                                ให้เทศบาลเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

                                ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน

                                ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ

 

                                ข้อ 7  คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการสถานีสูบน้ำตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

 

                                ข้อ 8  บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำให้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                                (1) เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำ

                                (2) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

                                (3) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำของกิจการสถานีสูบน้ำที่ตนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ

                                (4) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม

 

                   ข้อ 9  บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำให้เป็นกรรมการ คือ

                                (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

                                (2) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้

                                (3) ติดยาเสพติดให้โทษ

                                (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 

                                ข้อ 10  กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่อาจดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ เมื่อได้รับการเลือกตั้งอีก

 

                                ข้อ 11  กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                                (1) ถึงคราวออกตามวาระ

                                (2) ตาย

                                (3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการขอลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น

                                (4) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น

                                (5) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9

                                (6) ต้องโทษจำคุกฐานกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระทำผิดในคดีลหุโทษหรือกระทำความผิดโดยประมาท

 

                                ข้อ 12  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเทศบาลตามข้อ 6 นอกจากจะพ้นตำแหน่งตามข้อ 11 แล้ว อาจจะพ้นจากตำแหน่งตามที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

 

                                ข้อ 13  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้เทศบาลจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีตำแหน่งที่ว่างลงที่วาระที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เทศบาลจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างก็ได้

 

                                ข้อ 14  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม

 

                                ข้อ 15 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือว่าเป็นที่สุด

 

                                ข้อ 16  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิลงมติ

 

หมวด 3

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ

 

                                ข้อ 17  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำให้เป็นไปตามข้อบังคับที่เทศบาลกำหนด

                                ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง เทศบาลอาจมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

                                (1) เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก

                                (2) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

                                (3) กำหนดเวลาการสูบน้ำและพื้นที่ที่จะได้รับน้ำ

                                (4) อัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก

                                (5) เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใช้น้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ

                   (6) หน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหารกิจการสถานีสูบน้ำ

                                (7) หน้าที่อื่นๆ

 

                                ข้อ 18  การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้ใช้น้ำทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำเป็นประธานในที่ประชุม

 

                                ข้อ 19  ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำ จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ

 

                                ข้อ 20  ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำ ค่าปรับ ค่าเชื่อมต่อการใช้น้ำ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

 

                                ข้อ 21  ผู้ใดที่ทำให้ทรัพย์สินของสถานีสูบน้ำเสียหาย ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาล

 

                                ข้อ 22  ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการใดๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำไปใช้ ให้งดจ่ายน้ำทันที และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาล

 

                                ข้อ 23  กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือโอนให้ผู้อื่น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ำ มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ำอยู่ และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำตามที่คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ

 

หมวด 4

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

 

                                ข้อ 24  ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ำ และระยะเวลาในการค้างชำระค่าน้ำ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

 

                                ข้อ 25  สถานีสูบน้ำอาจมีรายได้ ดังนี้

                                (1) เงินค่าน้ำ

                                (2) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ

                                (3) เงินบริจาค

                                (4) เงินอุดหนุนจากเทศบาล

 

                                ข้อ 26  สถานีสูบน้ำอาจมีรายจ่าย ดังนี้

                                (1) รายจ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำ การบำรุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการสถานีสูบน้ำ

                                (2) รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์

                                (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เทศบาลกำหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ

 

                                ข้อ 27  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาเงินของกิจการสถานีสูบน้ำและนำรายได้ของกิจการสถานีสูบน้ำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันที่มีรายได้ ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้นำฝากในวันทำการถัดไป และให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการอย่างน้อย ๒ คน เป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน้ำ

 

                                ข้อ 28  กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่คณะกรรมการจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานหรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน และกรณีนั้นมิได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ ให้คณะกรรมการแจ้งขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อนที่จะดำเนินการ

 

 

                                                ประกาศ ณ วันที่                       เดือน                                               พ.ศ.                          

 

                                                                               

               

                                                                                                ลงชื่อ...................................................................

                                                                                                                (นายธนกร   ปกรณ์สกุล)

                                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

 

                             

 

ลงชื่อ.................................................................


 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลล้อมแรด

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง หมู่ที่ ๑

ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    

พ.ศ. ๒๕๕๑

 

..............................................................

 

 

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ ของเทศบัญญัติตำบลล้อมแรด เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลตำบลล้อมแรดออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

 

                   ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับเทศบาลตำบลล้อมแรด เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๑

 

                                ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้ว ๗ วัน

 

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

 

                                ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้

                                เทศบาล หมายถึง เทศบาลตำบลล้อมแรด

                   นายกเทศมนตรี หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

                                สถานีสูบน้ำ หมายความว่า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                                สมาชิกผู้ใช้น้ำ หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ำ และได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้

                   คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                                ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                                กรรมการ หมายความว่า กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

                                ข้อ ๔  ให้นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรดรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  และยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

 

 

หมวด ๒

เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก

 

                   ข้อ ๖  ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ำ ไม่ว่าผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก็ตาม มีสิทธิสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำของสถานีสูบน้ำได้ โดยยื่นใบสมัครสมาชิกต่อประธานกรรมการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

                                ข้อ ๗  ใบสมัครสมาชิกให้เป็นไปตามภาคผนวก ก ท้ายข้อบังคับนี้

 

                                ข้อ ๘  สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใช้น้ำเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ แต่ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต

                                สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)  ตาย

(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ยื่นต่อผู้รักษาการแทน

(๓) ขาดชำระค่าธรรมเนียมรายปีเกินกว่า ๓ ปีติดต่อกัน

(๔) สมาชิกผู้ใช้น้ำมีมติ ๒ ใน ๓ ให้สมาชิกภาพสมาชิกคนใดสิ้นสุดลง

 

หมวด ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 

                   ข้อ ๙  สมาชิกผู้ใช้น้ำมีสิทธิดังต่อไปนี้

                                (๑)  ยื่นคำขอใช้น้ำ

                                (๒)  ได้รับการจัดสรรน้ำตามลำดับการยื่นคำขอ

                                (๓)  ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรจากคณะกรรมการ หากพืชผลเสียหายเพราะส่งน้ำไม่ทัน ทำให้ได้ผลผลิตไม่ถึงร้อยละ ๒๕ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน ๗ วันนับแต่ทราบเรื่องดังกล่าว แต่คณะกรรมการมีดุลพินิจที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือก็ได้

 

                                ข้อ ๑๐  สมาชิกผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                (๑)  ชำระค่าไฟฟ้าเท่าที่ต้องการใช้ในการสูบน้ำเข้าพื้นที่ของตน

                                (๒)  ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณที่คลองส่งน้ำผ่านโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ และไม่เรียกร้องขอคืนภายหลังด้วย พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช้ที่ดินดังกล่าว

                                (๓)  บำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองดินส่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี และให้รวมถึงถางหญ้าตามแนวคันคลองส่งน้ำด้วย

                                                (๔)  ในฤดูแล้ง สมาชิกผู้ใช้น้ำต้องเริ่มทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งพร้อมๆ กันในแต่ละโครงการ

                                (๕)  ในฤดูฝน สมาชิกผู้ใช้น้ำจะขอใช้น้ำเป็นการเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอหรือสมาชิกผู้ใช้น้ำต้องทำการตกกล้าทำนาปีก่อนฤดูกาลก็ได้

 

หมวด ๔

กำหนดเวลาสูบน้ำและพื้นที่ที่จะได้รับน้ำ

 

                                ข้อ ๑๑  ให้มีกำหนดเวลาสูบน้ำ ดังนี้

                                (๑)  ๐๗.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น.

                                (๒)  ๒๑.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. ของอีกวันหนึ่ง

                                ทั้งนี้ เว้นแต่ คณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน

 

                                ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดสรรพื้นที่ที่จะได้รับน้ำตามความเหมาะสมและความจำเป็นโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นสำคัญ

 

หมวด ๕

อัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

 

                                ข้อ ๑๓  อัตราค่าน้ำ หมายความถึง ค่ากระแสไฟฟ้าที่สมาชิกผู้ใช้น้ำแต่ละคนต้องเสียไปในแต่ละคราวของการใช้น้ำ

                                อัตราค่าน้ำตามข้อ ๑๐ (๔),(๕) ให้สมาชิกผู้ใช้น้ำชำระเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 60 สตางค์ ตามจำนวนหน่วยที่ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                                อัตราค่าน้ำนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคสอง ให้สมาชิกผู้ใช้น้ำชำระเต็มตามอัตราค่ากระแสไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                                กรณีบุคคลที่มิใช่สมาชิกผู้ใช้น้ำเป็นผู้ขอใช้น้ำ ให้ชำระค่าน้ำเต็มตามอัตราค่ากระแสไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

                                ข้อ ๑๔  ค่าบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้น้ำต้องชำระให้แก่สถานีสูบน้ำซึ่งเรียกเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าน้ำ  และหมายความรวมถึง บรรดาค่าใช้จ่ายที่ที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบ

 

                                ข้อ ๑๕  ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี

                                ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้ชำระเพียงครั้งเดียว คือ เมื่อเริ่มเข้าสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำ ในอัตรา ๕๐ บาท ต่อหนึ่งราย

                                ค่าธรรมเนียมรายปี ให้ชำระภายในสิ้นปีต่อคณะกรรมการในอัตรา ๕๐ บาทต่อสมาชิกผู้ใช้น้ำหนึ่งราย  แม้จะมิได้ประกอบเกษตรกรรมในปีนั้นก็ตาม

 

                   ข้อ ๑๖  คณะกรรมการอาจเรียกค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท จากผู้ที่ทุจริตเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการใดๆ เพื่อเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำไปใช้

                                ถ้าผู้ใดไม่มาทำงานส่วนรวมอันเกี่ยวกับกิจการสถานีสูบน้ำ ต้องถูกปรับตามที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบ

 

                                                ข้อ ๑๗  กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าเชื่อมต่อการใช้น้ำ ให้สมาชิกผู้ขอใช้น้ำที่ขอเชื่อมต่อเป็นผู้เสีย

 

                                ข้อ ๑๘  เงินค่าเบี้ยประชุมและเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๒๕ และ ๒๖ ให้จัดสรรจากค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าปรับตามข้อบังคับนี้เท่านั้น

                   หากเงินที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่งไม่พอจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาลดจำนวนเงินลงเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมตามส่วนเท่าที่มี

 

หมวด ๖

เงื่อนไขการขอใช้น้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ

 

                                ข้อ ๑๙  ในการขอใช้น้ำ ให้ยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบภาคผนวก ข ท้ายข้อบังคับนี้  

 

                                ข้อ ๒๐  เมื่อสมาชิกผู้ใช้น้ำผู้ใดทุจริตเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการใดๆ เพื่อเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำไปใช้ ให้คณะกรรมการงดจ่ายน้ำทันที แล้วดำเนินการพิจารณาเพื่อมีมติยกเลิกการใช้น้ำ  

 

                   ข้อ ๒๑  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บค่าน้ำภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำเกินกว่า ๒ คราวๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน

 

หมวด ๗

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

 

                                ข้อ ๒๒  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                   (๑)  พิจารณาเพื่อรับสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำและพิจารณาคำขอใช้น้ำ

                                (๒)  จัดสรรน้ำตามคำขอ

                                (๓)  เรียกเก็บเงินค่าน้ำ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเชื่อมต่อการใช้น้ำ

                   (๔)  แต่งตั้งนายเหมือง นายฝาย เพื่อช่วยเหลือในการจัดสรรน้ำหรือเพื่อการอย่างอื่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานีสูบน้ำ

                                (๕)  กันเงินรายรับของสถานีสูบน้ำเป็นเงินทุนสำรองตามความเหมาะสม

                                (๖)  พิจารณาเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้

                                (๗)  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับนี้หรือที่เทศบาลกำหนด

 

                                ข้อ ๒๓  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหรืออาจมอบหมายให้นายเหมือง นายฝายดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการได้ตามข้อบังคับนี้

 

                                ข้อ ๒๔  ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้น้ำได้ขอใช้น้ำด้วยวาจา ห้ามมิให้คณะกรรมการอนุญาต

 

                                                ข้อ ๒๕  คณะกรรมการผู้ใดที่เข้าประชุม ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินครั้งละ
๑๐๐ บาท 

                                ห้ามมิให้ประชุมเกินกว่า ๒ ครั้ง ในรอบฤดูกาลประกอบเกษตรกรรม เว้นแต่ กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ถ้ามิได้มติที่ประชุมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบเกษตรกรรมของประชาชน

 

                                ข้อ ๒๖  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

                                (๑)  ประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทน ๕๐๐ บาท ต่อเดือน เฉพาะในช่วงที่มีการขอใช้น้ำ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๐ เดือนต่อหนึ่งปี

                   (๒)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บเงินค่าใช้น้ำ ให้ได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละ ๕ ของอัตราค่าน้ำ

                                                บรรดาค่าตอบแทน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกผู้ใช้น้ำโดยคำนึงถึงความหนักเบาของภาระหน้าที่  และฐานะทางการเงินและการคลังของสถานีสูบน้ำ

 

หมวด ๙

การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

 

                                ข้อ ๒๗  การบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำตามปกติ ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้น้ำและคณะกรรมการ

                                กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน้ำต้องใช้งบประมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือตามที่เทศบาลกำหนด ให้เป็นหน้าที่ของสถานีสูบน้ำ เว้นแต่ รายรับของสถานีสูบน้ำมีไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล

                                กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน้ำต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดในวรรคสอง ให้คณะกรรมการขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล

 

หมวด ๘

เบ็ดเตล็ด

 

                                ข้อ ๒๘  ให้เหรัญญิกดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและชี้แจงให้เทศบาลกับสมาชิกผู้ใช้น้ำทราบภายในสิ้นปีของทุกปี  โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาทต่อปี

 

                    ข้อ ๒๙  ในการดำเนินการเกี่ยวกับรายได้ของสถานีสูบน้ำ ให้ดำเนินการตามเทศบัญญัติตำบลล้อมแรด เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๗ อย่างเคร่งครัด

 

                                ข้อ ๓๐  ให้สมาชิกภาพของผู้ใช้น้ำของสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ก่อนใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ดำเนินการยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการครบจำนวน โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

                                ข้อ ๓๑  บรรดาทรัพย์สิน เงินตรา ที่สถานีสูบน้ำมีอยู่ก่อนวันที่ใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ให้โอนมาเป็นทรัพย์สินของสถานีสูบน้ำตามข้อบังคับนี้

 

                                                ประกาศ ณ วันที่                       เดือน                                               พ.ศ.                          

 

                                                                               

               

                                                                                                ลงชื่อ...................................................................

                                                                                                                (นายธนกร   ปกรณ์สกุล)

                                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

 

 

 

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view