สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 14/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 1,966,002
Page Views 2,082,036
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ระเบียบบัตรพนักงานจ้าง

ระเบียบเทศบาลตำบลล้อมแรด

ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ. 2552

......................................................

 

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรดจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

                                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบเทศบาลตำบลล้อมแรด ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ. 2552

 

                                ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรดเป็นต้นไป

 

                                ข้อ 3 ในระเบียบนี้

                                พนักงานจ้าง หมายความว่า พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ

                   บัตรประจำตัว หมายความว่า บัตรประจำตัวพนักงานจ้างตามระเบียบนี้

                   นายกเทศมนตรี หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

 

                                ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวตามระเบียบนี้

 

                                ข้อ 5 บัตรประจำตัวซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจ้าง

 

                                ข้อ 6 ในการขอมีบัตรประจำตัว ให้พนักงานจ้างยื่นคำขอต่อนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ผ่านสำนักปลัดเทศบาลภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

                                ในกรณีที่บัตรหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บัตรนั้นหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด

                                ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี

                                ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรตามวรรคสองและวรรคสามโดยอนุโลม

 

                                ข้อ 7 คำขอมีบัตรให้ใช้ตามแบบ บ.พ.1 ท้ายระเบียบนี้

 

                                ข้อ 8 ให้ผู้ขอมีบัตรแนบรูปถ่ายจำนวน 2 ใบ พร้อมคำขอ โดยรูปถ่ายต้องถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2.5 × 3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งกายสุภาพ

 

                   ข้อ 9 เมื่อได้ออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้สำนักปลัดเทศบาลจัดให้มีสำเนาข้อความและรายการบัตรประจำตัว พร้อมให้มีรูปถ่ายที่ชัดเจนของผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

                                ข้อ 10 ในกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง พนักงานจ้างเป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้นต่อไป และให้คืนบัตรแก่เทศบาลภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

 

                                ข้อ 11 บัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบ บ.พ.2 ท้ายระเบียบนี้

 

                                ข้อ 12 ในวาระเริ่มแรก ให้พนักงานจ้างยื่นคำขอมีบัตรภายใน 30 วันนับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

 

                                ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 

                                                                                ให้ไว้ ณ วันที่      25        เดือน    พฤษภาคม     พ.ศ. 2552

 

 

                                                                                                                (นายธนกร  ปกรณ์สกุล)

                                                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลล้อมแรด

เรื่อง       ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลล้อมแรด ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ. 2552

…………………………………………………………..

 

ด้วย เทศบาลตำบลล้อมแรดได้ตราระเบียบเทศบาลตำบลล้อมแรด ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ. 2552 เพื่อให้พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลได้มีบัตรแสดงตนว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เทศบาลตำบลล้อมแรด

อาศัยอำนาจตามข้อ 2 ของระเบียบเทศบาลตำบลล้อมแรด ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ. 2552 จึงให้ใช้บังคับระเบียบดังกล่าว ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรดเป็นต้นไป

                   ประกาศ ณ วันที่    25    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2552

                                                                                                               

                                    (นายธนกร  ปกรณ์สกุล)

                                                   นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คำสั่งเทศบาลตำบลล้อมแรด

ที่           /2552

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีมีอำนาจออกบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง

…………………………………………………………..

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับ
ข้อ 4 ของระเบียบเทศบาลตำบลล้อมแรด ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ. 2551 จึงมอบหมาย
ให้นายทวี  วิทิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรดมีอำนาจออกบัตรประจำตัวพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลล้อมแรด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          สั่ง ณ วันที่  25    เดือน    พฤษภาคม     พ.ศ. 2552                                                                                                           

                                (นายธนกร  ปกรณ์สกุล)

                                              นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด

 

 

 

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view