สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2009
ปรับปรุง 07/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 1,978,606
Page Views 2,099,041
 

เมนู

 
ตลาดงานกรมจัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ตรวจเจอเลยเป็นเรื่อง

ตรวจเจอเลยเป็นเรื่อง

บทความกฎหมายประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

 

โดย นายสุรเขต  อินจับ  นิติกร 5

รักษาการหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลล้อมแรด

                                 

                                ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินคำว่า หลักนิติรัฐ หรือ หลักนิติธรรม กันมาบ้างแล้ว  แต่รู้หรือไม่ว่าหลักนิติรัฐ หรือ หลักนิติธรรม นั้นหมายถึงอะไร มีสาระสำคัญอยู่ที่ใด

หลักนิติรัฐ หรือ legal state เป็นหลักกฎหมายที่ใช้ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เช่น ประเทศแถบภาคพื้นยุโรป หลักนี้มีสาระสำคัญ 2 ประการ คือ

1.การใช้อำนาจรัฐทุกชนิดต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย

2.มุ่งที่การใช้อำนาจรัฐทุกประเภท

ส่วนหลักนิติธรรม หรือ Rule of Law เป็นหลักกฎหมายที่ใช้ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบ มีสาระสำคัญ 2 ประการ คือ

1.การตีความเพื่อใช้กฎหมาย ต้องเป็นธรรม

2.มุ่งเน้นที่ความยุติธรรมที่อยู่เหนือกฎหมายลายลักษณ์อักษร

เกริ่นนำเกี่ยวกับหลักกฎหมายมาพอสมควรแล้ว มาเข้าเรื่องแนวคำพิพากษาของศาลกันดีกว่า สำหรับบทความฉบับนี้ จะว่าด้วยเรื่อง ตรวจเจอเลยเป็นเรื่อง 

เรื่องมีอยู่ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งหนึ่ง ได้ตรวจสอบสืบสวนเกี่ยวกับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพเป็นระบบไร้ควัน ไร้กลิ่น จำนวน 8 วัด ของเทศบาลเมือง อ แล้วเห็นว่าการจ้างก่อสร้างส่อไปในทางทุจริต จึงมีมติให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในขณะนั้นให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบกับผลการสอบส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง

เรื่องไม่จบง่ายๆ ผู้ฟ้องคดีอาศัยสิทธิของตน ฟ้องกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ต่อศาลปกครอง

สู้กันไป สู้กันมา คดีไปถึงศาลปกครองสูงสุด  ศาลท่านวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ้างก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพเป็นระบบไร้ควัน ไร้กลิ่น จำนวน 8 วัดของเทศบาลเมือง อ ซึ่งมีวงเงิน 12 ล้านบาท กระทำไปโดยไม่มีแบบแปลนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มีการกำหนดราคากลางไว้สูงกว่าความเป็นจริงถึง 6,101,064 บาท มีผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียง 2 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก  กับบริษัท ว จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้ใช้เอกสารรับรองผลงานอันเป็นเท็จ อีกทั้งบริษัท ว จำกัด ยังมีพฤติการณ์สมยอมกันในการเสนอราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ก  เป็นผลให้เทศบาลเมือง อ ได้รับความเสียหาย โดยที่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้อำนาจหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว แต่กลับอนุมัติให้มีการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างกับบริษัท ว จำกัด การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นละเลยไม่ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีด้วยความระมัดระวัง ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ตาม ก็มิใช่หมายความว่า
ผู้ฟ้องคดีจะไม่ต้องทำการตรวจสอบใดๆ เพิ่มเติมอีก

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท ว จำกัด กรณีใช้เอกสารรับรองผลงานอันเป็นเท็จ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางไว้สูงกว่าความเป็นจริงเพื่อหาผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับเทศบาลแล้วนั้น ก็เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าการจ้างก่อสร้างดังกล่าวมีการทุจริต จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลย
ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการโดยไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมือง อ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายืนตาม
คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 350/2550)

ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ทั้งสิ้น สวัสดีครับ.

************************************************************

 

  Copyright 2005-2012 เทศบาลตำบลล้อมแรด All rights reserved.
view