เทศบาลเมืองล้อมแรดยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอความร่วมมือให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 ดังนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่ให้เช่าทำการค้า ที่ไว้สินค้า ประกอบอุตสาหกรรม ให้ผู้อื่นอยู่อาศัย และที่ใช้ในกิจการอื่นๆ อันมีผลประโยชน์หรือรายได้ในปีที่ สามารถ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ภาษีป้าย ได้แก่ ผู้มีป้ายไว้ครอบครอง ป้ายแสดงรายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการ กิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาเพื่อหารายได้ สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือน มีนาคม ภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตาม สามารถยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้า จะต้องขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมก่อนจะเปิดดำเนินการค้า (รายใหม่) จะต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นประจำทุกปี

เทศบาลเมืองล้อมแรด